• Darmowa dostawa
  • 30 dni na zwrot
  • Wysyłka w 24 h
Przełącznik nawigacyjny

Regulamin Promocji „GLAMOUR współpraca”          

1.     Organizatorem promocji „GLAMOUR współpraca” („Promocja”) jest SPORTANO.COM Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65 - 427) przy ul. Wrocławskiej 17B lok. 15 - 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej   Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000896178, posiadającą NIP 9731077223, REGON 388722422, o kapitale zakładowym wynoszącym 10.050.000,00 zł wpłacony w całości („Organizator”).

2.     Promocja prowadzona jest w:

  a)     Sklepie internetowym Organizatora, dostępnym pod adresem https://sportano.pl (“Sklep internetowy”)

  b)     Sklepie stacjonarnym Organizatora, dostępnym pod adresem:

  Sportano.pl, Home Park Targówek, Malborska 47, 03-286 Warszawa („Sklep Stacjonarny”)

  Zwane dalej („Sklepy Organizatora”).

3.     Promocja trwa od 28.01.2023, godz. 9:00 do 30.04.2023, godz. 23:59.     

4.     Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji może w czasie jej trwania, skorzystać z rabatu obniżającego pierwotną cenę Produktów dostępnych pod adresem: https://sportano.pl/marki/gym-glamour

5.     Produkty biorące udział w Promocji, zwane są w dalszej części Regulaminu „Produktami”. 

6.     Promocja obejmuje Produkty marki GymGlamour zgodnie z wyznaczonym na karcie rabatowej progiem rabatowym:

a)     do - 10% rabatu z kodem GLAMOUR od ceny pierwotnej.

b)     do - 15% rabatu z kodem GLAMOUR od ceny pierwotnej.

c)     do - 20% rabatu z kodem GLAMOUR od ceny pierwotnej.

d)     do - 25% rabatu z kodem GLAMOUR od ceny pierwotnej.

e)     do - 30% rabatu z kodem GLAMOUR od ceny pierwotnej.

7.     Aby wziąć udział w Promocji należy w trakcie jej trwania: 

 I.         W Sklepie internetowym:

a)     dodać Produkty do koszyka,

b)     przed złożeniem zamówienia – w sekcji „koszyk” – wpisać otrzymany na karcie rabatowej indywidualny kod rabatowy uprawniający do uzyskania rabatu.

 II.         W Sklepie stacjonarnym:

a)     Produktom objętym akcją cena zostanie obniżona po nabiciu produktów na kasie, po przekazaniu obsłudze karty rabatowej, przed dokonaniem płatności.

8.     Przekazanie przez Uczestnika Promocji kodu rabatowego po złożeniu zamówienia w Sklepie internetowym nie uprawnia do skorzystania z Promocji. Brak wpisania ww. kodu rabatowego oznacza, iż nabywca zaniechał prawa do skorzystania z Promocji w stosunku do danej transakcji. W takiej sytuacji, z chwilą dokonania zapłaty traci on ostatecznie prawo do skorzystania z Promocji w odniesieniu do dokonanej transakcji.           

9.     Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny. Oznacza, że zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem za nie ceny oraz ewentualnych kosztów wybranych przez Uczestnika Promocji, np. kosztów dostawy.  

10.  Rabat nie podlega wymianie na jakikolwiek środek płatniczy i nie podlega wypłacie w pieniądzu.            

11.  Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, obniżkami, akcjami, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepach Organizatora, chyba że ich regulaminy stanowią inaczej.           

12.  Reklamacje dotyczące Promocji Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres kontakt@sportano.pl. Reklamacje należy zgłaszać w terminie 14 dni od ujawnienia się przyczyn uzasadniających reklamację.           

13.  W celu przyspieszenia rozpatrzenia Reklamacji należy podać imię i nazwisko Uczestnika Promocji oraz danych do kontaktu (np. adres e-mail lub numer telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację.           

14.  Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.           

15.  Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszegoRegulaminu.           

16.  Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony jedynie w przypadku wystąpienia ważnej przyczyny, którą jest:            

a)             Zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji;        

b)             Zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami     technicznymi lub technologicznymi;        

c)              zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.           

17.  W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie https://sportano.pl/ oraz w Sklepie stacjonarnym.

18.  Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.

 

Zielona Góra, dnia 25.01.2023 r.