Weekend darmowej dostawy!

Darmowa dostawa nie obejmuje dostawy za pobraniem.

Więcej o dostawie
30 dni na darmowy zwrot od daty dostarczenia przesyłki. Sprawdź jak dokonać zwrotu
Większość produktów wysyłamy do 24h.

Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od wybranej metody dostawy.

Sprawdź szczegółowe informacje
Przełącznik nawigacyjny

Wpisz wyszukiwaną frazę, by zobaczyć podpowiedzi.

REGULAMIN KONKURSU "Z MIŁOŚCI DO AKTYWNOŚCI"

 

1.     Organizatorem konkursu „Z miłości do aktywności” („Konkurs”) jest SPORTANO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, kapitał zakładowy 1.005.000,00 zł, adres strony internetowej: www.sportano.pl, adres poczty elektronicznej: kontakt@sportano.pl, numer telefonu: +48 68 413 90 20. (dalej również: „Organizator”).

2.     Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w sieci Internet w ramach oficjalnego profilu Organizatora prowadzonego w serwisie Instagram dostępnym pod adresem www.instagram.com („Instagram” lub „Serwis”), który to profil jest dostępny pod adresem: https://www.instagram.com/sportano.pl/ („Profil Organizatora”).

3.     Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Instagram.

4.     Celem Konkursu jest promocja Organizatora oraz sprzedawanych przez niego usług i produktów.

5.     Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 3 (trzech) najciekawszych i najoryginalniejszych komentarzy, wedle subiektywnego odczucia Organizatora.

6.     Konkurs trwa od od dnia 9 lutego 2022r. od momentu opublikowania postu konkursowego do 13 lutego 2022r. do godziny 23:59.

7.     Udział w Konkursie może wziąć osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w czasie trwania Konkursu:

7.1.     obserwować Profil Organizatora,

7.2.     odpowiedzieć na pytanie konkursowe (kilka słów opisujących Twoją miłość do sportu) pod postem na Profilu Organizatora zawierającym to pytanie (Odpowiedź Konkursowa),

7.3.     oznaczyć w komentarzu pod postem konkursowym 2 (dwa) profile innych osób w Serwisie.

8.     Odpowiedź Konkursowa musi spełniać wymagania określone w Regulaminie.

9.     W Konkursie nie mogą brać udziału:

9.1.     pracownicy/współpracownicy Organizatora lub inne osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych,

9.2.     członkowie organów Organizatora,

9.3.     osoby biorące udział w organizowaniu, przeprowadzeniu Konkursu lub decydujące o wynikach Konkursu albo osoby dla nich bliskie.

10.  Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne i nie wymaga ponoszenia opłat.

11.  Uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać więcej niż jedną Odpowiedź Konkursową. Jeden Uczestnik może otrzymać jedną nagrodę w Konkursie.

12.  Niedopuszczalne są Odpowiedzi Konkursowe noszące cechy bezprawności lub niezgodne z Regulaminem, w szczególności o charakterze erotycznym, pornograficznym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne, naruszających prawo lub normy moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, w tym rasową, płciową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność lub uczucia innych osób. Organizator ma prawo usuwać Odpowiedzi Konkursowe, o których mowa w zdaniu poprzednim.

13.  Do Konkursu mogą być zgłaszane jedynie Odpowiedzi Konkursowe, które nie naruszają praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

14.  Organizator zastrzega możliwość przekazywania uczestnikom Konkursu informacji dotyczących Konkursu. Informacje takie nie stanowią w szczególności informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

15.  Odpowiedzi Konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa wyłoniona przez Organizatora („Komisja”). Komisja wybierze 3 (trzy) Odpowiedzi Konkursowe, które w ocenie Komisji były najciekawsze, najbardziej oryginalne i najbardziej pomysłowe „(Laureaci”), stosując subiektywne kryteria.

16.  Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 5 dni od zakończenia Konkursu w nowym poście na profilu Organizatora z podsumowaniem konkursu oraz wyłonieniem Laureatów.

17.  Konkurs może zostać zakończony przed czasem lub bez wyłonienia Laureatów.

18.  Laureaci otrzymają od Organizatora nagrody w postaci voucherów obniżających wartość produktów w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem www.sportano.pl na zasadach określonych w Regulaminie. Laureat za pierwsze miejsce w Konkursie otrzyma voucher o wartości 500 zł, za drugie miejsce voucher o wartości 300 zł, za trzecie miejsce – voucher o wartości 200 zł, z zastrzeżeniem pkt.  20 poniżej („Nagrody” lub „Vouchery”).

19.  Voucher można wykorzystać w następujący sposób:

19.1.     jeżeli wartość zakupu dokonywanego z wykorzystaniem Vouchera nie przekracza kwoty określonej na Voucherze, Voucher obniży wartość każdego z nabywanych w ten sposób produktów do kwoty 1 grosza a Laureat będzie zobowiązany do tej kwoty; w celu dokonania takiej transakcji Laureat powinien skontaktować się z Organizatorem;

19.2.     jeżeli wartość zakupu dokonywanego z wykorzystaniem Vouchera przekracza kwotę określoną na Voucherze, Voucher obniża łączną kwotę takich zakupów o kwotę wskazaną na voucherze, a Laureat jest zobowiązany do zapłaty różnicy między wartością nabywanych produktów a kwotą Vouchera;

19.3.     Voucher jest jednorazowy i ważny przez miesiąc od jego wysłania przez Organizatora i nie podlega wymianie, w tym na pieniądze;

19.4.     Voucher nie obejmuje kosztów wysyłki zamówionych produktów, które należy ponieść w pełnej wysokości, w zależności od wybranej metody dostawy oferowanej w sklepie internetowym Organizatora;

19.5.     Vouchery nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne i nie łączą się z innymi promocjami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, chyba że warunki takiej promocji, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, stanowią inaczej;

20.  Voucher zostanie wysłany Laureatom w wiadomości prywatnej w Serwisie.

21.  W przypadku, gdy zgodnie z zasadami obowiązującymi w sklepie internetowym Organizatora Laureat dokona zwrot produktu zakupionego przy użyciu Vouchera, Organizator przekaże Laureatowi nowy Voucher z datą ważności pierwotnego Vouchera. W przypadku zwrotu produktu zakupionego przy użyciu nowego Vouchera, kolejny Voucher nie będzie generowany.

22.  Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, można zgłaszać w ciągi 14 dni od zakończenia Konkursu, w szczególności na piśmie na adres korespondencyjny Organizatora Reklamacje powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres zgłaszającego, a także dokładny opis i wskazanie przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji.

23.  Reklamacje rozpatruje Komisja stosując postanowienia niniejszego Regulaminu.

24.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

24.1.     zmianę przepisów prawa regulujących zasady i organizację Konkursu

24.2.     zmianę sposobu przeprowadzania Konkursu spowodowaną wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi.

25.  W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Profilu Organizatora.

26.  Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania w stosunku do osób, które wcześniej nie akceptowały Regulaminu. Osoby, które zaakceptowały Regulamin, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie

27.  W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

28.  Niniejszy Regulamin dostępny jest publicznie pod adresem https://sportano.pl/regulamin_konkursu_z_milosci_do_aktywnosci

 

Klauzula informacyjna RODO

 

1.     Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z wykonaniem i realizacją Umowy (dalej jako „Dane Osobowe”) jest SPORTANO Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65 - 427) przy ul. Wrocławskiej 17B lok. 15 - 16, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział  Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000896178, posiadającą NIP 9731077223, REGON 388722422, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.005.000 PLN (wpłacony w całości).

2.     Z Administratorem można sie skontaktować w następujący sposób:

·      listownie na adres siedziby spółki: SPORTANO Sp. z o.o. ul. Wrocławska 17B lok. 15 – 16, 65 – 427 Zielona Góra

·      przez e-mail: rodo@sportano.pl

·      telefonicznie: 68 413 90 20

 

na potrzeby niniejszego paragrafu zwana dalej „Administratorem”.

 

3.     W przypadku, gdy zdecydujesz się na wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez Administratora, Twoje Dane Osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a.     przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;

b.     realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów regulujących kwestie obowiązków podatkowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

c.     działania marketingowe, analityczne i statystyczne Administratora lub jego partnerów lub innych tzw. stron trzecich, z którymi współpracujemy, np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

d.     ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem oraz inne cele, które są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4.     Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne, aby wziąć udział w organizowanym konkursie.

5.     Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

6.     Przysługuje Ci prawo dostępu do Danych Osobowych, żądania ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, ich przenoszenia, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.     Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, z którymi współpracuje w ramach prowadzenia Sklepu Internetowego. Mogą być to podmioty, które technicznie pomagają prowadzić Sklep Internetowy np. dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych. Podmioty trzecie, którym Administrator udostępnia dane osobowe, są zobowiązane do stosowania odpowiednich środków zapewniających bezpieczeństwo i ochronę Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane także spółkom z grupy kapitałowej, do której należy Administrator.

8.     Twoje dane osobowe są co do zasady przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”). Jednak w związku ze współpracą Administratora z podmiotami trzecimi w zakresie działalności Sklepu Internetowego, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza EOG, w którym podmiot współpracujący z Administratorem utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem. W przypadku takiego przekazania danych, będzie ono następowało tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem usług przez te podmioty na rzecz Administratora.

9.     W przypadku przekazywania danych osobowych do podmiotów mających siedzibę poza EOG, Administrator zapewnia stosowanie wymogów określonych w rozdziale 5 RODO, w tym zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przekazania w postaci standardowych klauzul umownych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej. Możesz uzyskać kopię zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych poza EOG, kontaktując się z Administratorem.

10.  Wskutek przetwarzania Danych Osobowych nie będą̨ podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka).