• Darmowa dostawa
  • 30 dni na zwrot
  • Wysyłka w 24 h
Przełącznik nawigacyjny

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SPORTANO.PL

Regulamin określa podstawowe zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę, a także zasady składania Zamówień oraz zawierania i realizacji Umów Sprzedaży. Jego celem jest stworzenie jasnych, bezpiecznych i uczciwych relacji między uczestnikami transakcji. Regulamin to ważny, podstawowy i konieczny element każdej transakcji w Sklepie Internetowym. Regulamin zawiera m.in. istotne informacje na temat praw i obowiązków Klienta oraz Sprzedawcy.

 

Regulamin charakteryzuje się specyficznym językiem formalnym, odzwierciedlającym brzmienie obowiązujących przepisów prawa. Jest to konieczne z uwagi na chęć uniknięcia niepotrzebnych wątpliwości co do sposobu interpretacji postanowień dokumentu. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących treści Regulaminu zachęcamy do kontaktu z Biurem Obsługi Klienta.

 

I.     DEFINICJE

II.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

III.    USŁUGI ELEKTRONICZNE

IV.   ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

V.    DOSTAWA PRODUKTU

VI.   PŁATNOŚĆ ZA PRODUKT

VII.  REKLAMACJE

VIII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

IX.   PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

X.    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

XI.   LICENCJA

XII.  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

XIII. ZMIANA REGULAMINU

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

I.              DEFINICJE

 

1.          Użyte w Regulaminie zwroty pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

a)          AKTY PRAWNE - przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w dacie zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian, które nastąpią w okresie obowiązywania tych umów, jak również bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, które wejdą w życie w okresie obowiązywania tych umów;

b)          APLIKACJA MOBILNA – aplikacja mobilna, która może być udostępniana Klientowi przez Sprzedawcę, przeznaczona do instalacji na posiadanym przez Klienta urządzeniu przenośnym i pozwalająca w szczególności na korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz Usług Elektronicznych bez potrzeby uruchamiania przeglądarki internetowej;

c)          BOK - Biuro Obsługi Klienta Sprzedawcy, za pośrednictwem którego możliwe jest udzielanie naszym Klientom informacji, np.: na temat Produktów, ale również aktualnych promocji i treści Regulaminu. Kontakt z Biurem Obsługi Klienta możliwy jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-18, pod wskazanymi numerami telefonów, adresem e-mail oraz za pośrednictwem chatu wskazanymi w zakładce „Kontakt” na stronie Sklepu Internetowego, a także przy pomocy formularza kontaktowego. Koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta - opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora;

d)          CENA - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota brutto (zawierająca podatek) należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki aktualnych promocji stosowanych przez Sklep stanowią inaczej;

e)          DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

f)           HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Rejestracja Konta wymaga jednokrotnego wpisania Hasła zgodnego z minimalnymi wymaganiami. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w poufności (do nieujawniana go jakimkolwiek osobom trzecim). Sprzedawca udostępnia Klientowi wielokrotną możliwość zmiany Hasła. Sprzedawca w zależności od swojej decyzji może udostępnić Klientowi mechanizm tzw. odzyskania zapomnianego Hasła;

g)          KLIENT - podmiot dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zawierający Umowę Sprzedaży lub korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem, który posiada zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym skuteczne dokonanie określonej czynności w ramach Sklepu Internetowego. Klient będący osobą fizyczną o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jest zobowiązany do uzyskania odpowiedniej zgody swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży oraz przedstawić taką zgodę na żądanie Sprzedawcy, przy czym co do zasady Umowa o Świadczenie Usług oraz Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego mają charakter umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Sprzedawca zastrzega, że w uzasadnionych przypadkach zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego będzie możliwe jedynie przez osoby powyżej 18 roku życia oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;

h)          KODEKS CYWILNY - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.);

i)            KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

j)            KONTO - Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i powiązanego z nim Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta do wysyłki Produktów, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do historii Zamówień, a także innych usług udostępnianych Klientowi przez Sprzedawcę;

k)          KOSZYK – Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności umożliwiająca łatwe złożenie Zamówienia na wybraną ilość Produktów, prezentowanie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów oraz łącznej Ceny za wszystkie Produkty. W celu zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę , Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia limitu Produktów lub limitu łącznej Ceny Produktów możliwych do dodania w ramach jednego Zamówienia. Jeżeli ustalony limit zostanie przekroczony, Klient zostanie o tym poinformowany za pomocą odpowiedniego komunikatu wyświetlonego w ramach Sklepu Internetowego;

l)          LOGIN - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta;

m)            NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna umożliwiająca Klientowi otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych, w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i aktualnych promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta (szczegółowe zasady świadczenia usługi Newsletter są określone w odrębnym regulaminie);

n)         PRODUKT - dostępna w ofercie Sklepu rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny, lub przedmiotem Rezerwacji. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe;

o)          PRZEDSIĘBIORCA - Klient, niebędący Konsumentem, który zawiera Umowę Sprzedaży lub Umowę o Świadczenie Usług w celu związanym bezpośrednio lub pośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;

p)          REGULAMIN / UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności zasady utworzenia Konta, składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz korzystania z innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz Aplikacji Mobilnej na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

q)          SKLEP INTERNETOWY - platforma prowadzona przez Sprzedawcę, umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta, zawieranie Umów Sprzedaży oraz świadczenie usług przez Sprzedawcę, dostępna pod adresem internetowym: www.sportano.pl, a także za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej;

r)          SPRZEDAWCA - SPORTANO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, kapitał zakładowy 1.005.000,00 zł, adres strony internetowej: www.sportano.pl, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48 68 413 90 20. (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora);

s)           TREŚĆ - element tekstowy, graficzny lub multimedialny (np. informacja o Produkcie, jego fotografia, opis) w tym utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.) oraz wizerunek osoby fizycznej, jaki jest zamieszczany i rozpowszechniany w ramach Sklepu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej przez Sprzedawcę;

t)          UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o opłaty dodatkowe, w tym koszty dostawy, której warunki określa w szczególności Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie;

u)           USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, zgodnie z Regulaminem. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;

v)          WYMAGANIA TECHNICZNE - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych oraz zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet (w przypadku Aplikacji Mobilnej – urządzenie przenośne) o przepustowości minimalnej umożliwiającej płynne odświeżanie stron www, posiadającego minimalną rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli, wyposażonego chociaż w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Chrome w wersji 94 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Firefox w wersji 93 i wyższej, Edge w wersji 94 i wyższej, Safari w wersji 14 i wyższej, Opera w wersji 80 i wyższej, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookie. By korzystać ze Sklepu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych, Klient musi posiadać ważny / aktywny adres e-mail oraz urządzenie umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające właściwe wypełnienie formularzy elektronicznych;

w)          ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli składane Sprzedawcy przez Klienta, w szczególności w formie elektronicznej, określające wybrany Produkt lub Produkty, co do których Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży, a także zawierające dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. W ramach jednego Zamówienia Klient może złożyć kilka ofert zakupu Produktu.

 

II.              POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.          Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jaki i Przedsiębiorców.

2.          Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta oraz składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży, a także może okazać się konieczna w celu korzystania z innych Usług Elektronicznych świadczonych przez Sprzedawcę.

3.          Klient może składać Zamówienia bez konieczności utworzenia Konta.

4.          Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym, a także w Newsletterze stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

5.          Korzystanie z Usług Elektronicznych jako usług świadczonych drogą elektroniczną, wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak rozpowszechnienie danych Klienta, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Klienta. Sprzedawca oraz Klient są zobowiązani podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk. Sprzedawca w szczególności stosuje odpowiednie zabezpieczenia, o których mowa w Regulaminie, a Klient zobowiązany jest nie udostępniać osobom nieupoważnionym Loginu i Hasła.

6.          Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w szczególności korzystanie z Usług Elektronicznych i zawieranie Umów Sprzedaży jest możliwe pod warunkiem spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient.

7.          Korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub Aplikacji Mobilnej, w tym składanie Zamówień, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych), zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.

8.          Sprzedawca może powierzyć wykonywanie swoich poszczególnych obowiązków lub bieżącą obsługę Sklepu Internetowego podwykonawcom. Sprzedawca dokłada starań, aby nie miało to wpływu na zakres oraz jakość Usług Elektronicznych.

9.          Sprzedawca może świadczyć na rzecz Klienta inne usługi dodatkowe na zasadach uregulowanych w ramach odrębnych regulaminów.

 

III.              USŁUGI ELEKTRONICZNE

 

1.          Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy na rzecz Klientów nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:

a)          Konto;

b)          przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień;

c)          umożliwianie Klientom składania Zamówień i zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w Regulaminie;

d)          umożliwienie korzystania z Koszyka;

e)          umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego;

f)           umożliwienie tworzenia listy ulubionych Produktów;

g)          informowanie o dostępności Produktów;

h)          Newsletter;

i)            w przypadku Aplikacji Mobilnej: (i) prezentacja aktualnych powiadomień bezpośrednio na ekranie urządzenia przenośnego, (ii) prezentowanie wybranych Produktów w ofercie Sklepu Internetowego, (iii) dodawanie ulubionych Produktów do schowka.

2.          Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków: (i) skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta, (ii) akceptacji Regulaminu, oraz (iii) potwierdzenia przez Klienta zawarcia Umowy o Świadczenie Usług poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3.          Sprzedawca może odmówić zarejestrowania Konta, jeżeli Klient narusza postanowienia ust. 6 lit. a, b, c, f, g poniżej.

4.          Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka. Koszyk ma charakter jednorazowy, jest świadczony nieodpłatnie oraz ulega zakończeniu z chwilą złożenia lub zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta. W zależności od dostępnych funkcjonalności Koszyk może zapamiętywać informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, ale nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.

5.          W celu rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera, wymagane jest wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych oraz akceptacja regulaminu regulującego usługę Newsletter przez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola wyboru) lub kliknięcie odpowiedniego przycisku oraz udostępnienie swojego adresu e-mail w odpowiednim polu na stronie Sklepu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na wskazanych adres e-mail (moment rozpoczęcia świadczenia usługi Newslettera). Klient może również wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera za pośrednictwem wiadomości SMS przez udostępnienie swojego numeru telefonu komórkowego, zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola wyboru) w ramach Sklepu Internetowego, w tym w ramach Aplikacji Mobilnej, lub kliknięcie odpowiedniego przycisku.

6.          Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)          podawania w Zamówieniu oraz w ramach Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta, a w przypadku ich zmiany do niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych Sprzedawcy przez Klienta w związku z zawarciem Umowy Sprzedaży lub korzystaniem z Usług Elektronicznych;

b)          korzystania z Usług Elektronicznych w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, a także pobierania Aplikacji Mobilnej jedynie z legalnych źródeł;

c)          korzystania z Usług Elektronicznych w sposób zgodny z Aktami Prawnymi, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

d)          zachowania w poufności Loginu i Hasła, w szczególności nieudostępniania ich osobom nieupoważnionym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za utratę danych lub wgląd do danych zapisanych na Koncie, wynikające z naruszenia powyższego obowiązku przez Klienta;

e)          terminowej zapłaty Ceny oraz innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;

f)           niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej jakichkolwiek treści zabronionych przez Akty Prawne, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

g)          niepodejmowania działań takich jak: (i) rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym lub Aplikacji Mobilnej niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających Akty Prawne (zakaz umieszczania treści bezprawnych), (ii) podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej, (iii) modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Internetowego Cen lub opisów Produktów.

7.          Sprzedawca może ze względów technicznych czasowo, nie dłużej jednak niż na 48 godzin wyłączyć niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji. Sprzedawca dołoży starań, aby każdorazowo informować o przerwach technicznych poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie głównej Sklepu Internetowego.

8.          Klient może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczenie Usług składane przez Klienta może zostać złożone w szczególności przez przesłanie jego treści na adres e-mail np. pisemnie na adres SPORTANO Sp. z o.o. ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra lub na adres e-mail: [email protected]. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży.

9.          Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług z następujących ważnych przyczyn:

a)          sposób korzystania z Usług Elektronicznych jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu Internetowego;

b)          działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich;

c)          Klient narusza postanowienia pkt III ust. 6 Regulaminu.

10.       Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy o Świadczeniu Usług składane przez Sprzedawcę zostanie przesłane na podany przez Klienta adres e-mail.

11.       Termin wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług dla każdej ze stron wynosi 14 dni. Wypowiedzenie Umowy o Świadczenie Usług przez którąkolwiek ze stron jest równoznaczne z usunięciem Konta.

12.       Sprzedawca może umożliwić Klientowi bezpłatne pobranie Aplikacji Mobilnej na urządzenie przenośne ze sklepów internetowych z aplikacjami mobilnymi (np. Apple App Store lub Google Play).

13.       Aplikacja Mobilna łączy się ze Sklepem Internetowym za pomocą sieci Internet. Klient chcąc skorzystać z Aplikacji Mobilnej powinien przejść następujące etapy:

a)          zapoznanie się i akceptacja regulaminu jednego ze sklepów, o których mowa w pkt. 12 powyżej;

b)          pobranie Aplikacji Mobilnej z jednego ze sklepów, o których mowa w pkt. 12 powyżej;

c)          instalacja Aplikacji Mobilnej na urządzeniu przenośnym.

14.       Aplikacja Mobilna może korzystać z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do identyfikatora Klienta, umożliwiającej działanie Aplikacji Mobilnej w trybie offline, a także zapisywanie preferencji niezalogowanego Klienta (co może wiązać się z dostępem do pamięci urządzenia przenośnego). Aplikacja Mobilna przechowuje identyfikator Klienta do momentu zalogowania się Klienta w Aplikacji Mobilnej lub odinstalowania Aplikacji Mobilnej z urządzenia przenośnego.

15.       W przypadku chęci Klienta skorzystania z funkcjonalności Aplikacji Mobilnej, o których mowa w pkt III ust. 1 lit. i powyżej niezbędne może okazać się wyrażenie przez Klienta dobrowolnej zgody na uzyskiwanie przez Aplikację Mobilną dostępu do niektórych funkcjonalności urządzenia przenośnego, wyrażenie przez Klienta dobrowolnej zgody na otrzymywanie powiadomień „push” lub udzielenie Sprzedawcy informacji o preferencjach Klienta. Klient w dowolnym momencie może cofnąć zgody, o których mowa powyżej lub odinstalować (usunąć) Aplikację Mobilną ze swojego urządzenia przenośnego.

16.       Reklamacje związane z Usługami Elektronicznymi można składać np. pisemnie na adres SPORTANO Sp. z o.o. ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra lub na adres e-mail: [email protected]. W zgłoszeniu reklamacji zalecane jest opisanie jej przyczyny, żądania Klienta oraz danych kontaktowych Klienta – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie do 30 dni od dnia jej złożenia, chyba że z Aktów Prawnych wynika inny termin.

 

IV.              ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 

1.          Sprzedawca umożliwia Klientom składanie Zamówień na stronie Sklepu Internetowego oraz poprzez Aplikację Mobilną. W ramach rozwoju świadczonych usług, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

2.          Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie każdego Produktu.

3.          Klient składa Zamówienie w Sklepie Internetowym w następujących krokach:

a)          dodanie wybranych Produktów do Koszyka oraz przejście do formularza Zamówienia w celu wypełnienia szczegółowych danych;

b)          wypełnienie formularza Zamówienia wymaganymi danymi do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Podanie prawidłowego numeru NIP jest wymagane na etapie składania Zamówienia, jeśli Klient chce otrzymać fakturę VAT; w przeciwnym razie faktura VAT nie będzie mogła zostać wystawiona przez Sprzedawcę;

c)          wybór sposobu zapłaty, ewentualnych dodatkowych usług oraz wybór metody dostawy;

d)          akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola wyboru) – na tym etapie Klientowi zostanie zaprezentowane podsumowanie Zamówienia;

e)          przesłanie Zamówienia przez Klienta do Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego przycisku;

f)           w przypadku płatności za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, Klient może zostać przekierowany na jego stronę w celu dokonania płatności.

4.          W odpowiedzi na otrzymane Zamówienie, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia oraz rozpoczęcie jego weryfikacji.

5.          Po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Klienta wiadomość e-mail z:

a)          potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert, złożonych w ramach Zamówienia, albo

b)          informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert Klienta, w tym również w zakresie określonych form płatności lub dostawy lub usług dodatkowych, z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na brak dostępności Produktu lub brak płatności za Zamówienie lub naruszenie przez Klienta pkt III ust. 6 Regulaminu.

6.          Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości Sprzedawcy wskazanej w ust. 5 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów.

7.          Łączna wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty dostawy oraz ewentualnie dodatkowe koszty np. w przypadku korzystania z usług dodatkowych. O łącznej wartości Zamówienia Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

8.          Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile warunki aktualnie obowiązujących promocji nie stanowią inaczej.

 

V.              DOSTAWA PRODUKTU

 

1.          Dostawa Produktu dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.          Dostępne metody dostawy Produktu są prezentowane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego i Aplikacji Mobilnej, a także w chwili składania przez Klienta Zamówienia.

3.          Dostępne metody dostawy mogą zależeć od wybranego sposobu płatności lub Produktu, mogą one ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.

4.          Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, a wysokość końcowej opłaty może zależeć od wybranego przez Klienta Produktu. Sprzedawca może w wybranym przez siebie czasie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której dostawa Produktów objętych Umową Sprzedaży jest darmowa.

5.          Na łączny termin dostarczenia Klientowi Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczenia Produktu przez przewoźnika. Termin dostawy liczony jest od dnia (i) zawarcia Umowy Sprzedaży, o którym mowa w pkt IV. ust. 6 powyżej (w przypadku płatności za pobraniem), lub (ii) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy (w przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznej lub płatności kartą płatniczą), nie jest jednak dłuższy niż 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6.          Czas doręczenia Produktu przez przewoźnika jest uzależniony od wybranej przez Klienta metody dostawy i jest prezentowany na stronie Sklepu Internetowego oraz w Aplikacji Mobilnej.

 

VI.              PŁATNOŚĆ ZA PRODUKT

 

1.          Sprzedawca udostępnia Klientowi różne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży. Dostępne metody płatności są prezentowane Klientowi na stronie Sklepu Internetowego i Aplikacji Mobilnej, a także w chwili składania przez Klienta Zamówienia.

2.          Dostępne metody płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne metody płatności mogą się także zmieniać w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych zewnętrznych dostawców usług płatniczych.

3.          W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności od Klienta, który wybrał płatność z góry, Sprzedawca może skontaktować się z nim celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności przez Klienta w ciągu 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia wybierając płatność Przelewem Tradycyjnym oraz w ciągu 24 godzin wybierając płatność przedpłatą, a następnie we wskazanym dodatkowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.

4.          W przypadku, gdy Klient wybrał płatności za pobraniem, jest zobowiązany do dokonania płatności przy odbiorze Produktu. Odmowa odbioru Produktu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

5.          Przedsiębiorca upoważnia Sprzedawcę do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy oraz wyraża zgodę na ich przesyłanie, w tym udostępnianie, w formie elektronicznej.

 

VII.              REKLAMACJE

 

1.          Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

2.          Produkty oferowane w ramach Sklepu Internetowego mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

3.          Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Produkt bez wad.

4.          Reklamacja związana z zakupionym Produktem może zostać złożona przez Konsumenta w szczególności pisemnie na adres: SPORTANO Sp. z o.o. ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 15, 66-002 Zielona Góra lub za pośrednictwem poczty e-mail: [email protected]. Zwykle celowe jest dostarczenie Sprzedawcy Produktu razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy jego zbadania.

5.          Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może z uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego:

a)          złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona Cena powinna pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

b)          żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

6.          Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany sprzedanego Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7.          Sprzedawca zaleca podanie przez Konsumenta w opisie reklamacji: (i) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (ii) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (ii) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem przedmiotowego zalecenia.

8.          Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu Ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

9.          W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Konsumenta lub do wykonania uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Konsument zobowiązany jest dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres SPORTANO Sp. z o.o. ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 15, 66-002 Zielona Góra. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Konsumenta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Konsument może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje, lub może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy zdjęć Produktu.

10.       Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

 

VIII.              POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

1.          Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

2.          Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

3.          Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)          Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b)          Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;

c)          Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów);

d)          Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi również źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

IX.              PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1.          Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie:

a)          14 dni od dnia, o którym mowa w ust. 5 poniżej („Ustawowe prawo odstąpienia”);

b)          od 15 dnia do 30 dnia od dnia, o którym mowa w ust. 5 poniżej („Umowne prawo odstąpienia”).

2.          Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Konsumenta oświadczenia Sprzedawcy przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone na przykład pisemnie na adres: SPORTANO Sp. z o.o. ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra lub w formie wiadomości e-mail na adres [email protected], lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności Sklepu Internetowego. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

3.          W sytuacji, gdy Konsument wybierze elektroniczną formę odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany do przesłania Konsumentowi potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

4.          Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Sprzedawca prosi o dodanie w miarę możliwości w oświadczeniu o odstąpieniu numeru Zamówienia lub rachunku – może to przyspieszyć obsługę złożonego oświadczenia o odstąpieniu.

5.          Bieg terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a)          obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo

b)          polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

6.          Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów w wysokości przekraczającej koszt najtańszego zwykłego sposobu dostawy.

7.          Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.          Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu tytułem odstąpienia od umowy tj. w szczególności koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania Produktu. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument zwraca Produkt na adres: SPORTANO Sp. z o.o. ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 15, 66-002 Zielona Góra.

9.          W przypadku Ustawowego prawa odstąpienia Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Umowne prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów nie noszących śladów użytkowania, kompletnych oraz nieuszkodzonych. Konsument traci Umowne prawo odstąpienia, jeżeli skorzysta z Produktu w sposób, który wykracza poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

10.       Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: (i) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (ii) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (iii) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; (iv) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (v) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (vi) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (vii) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (viii) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

X.              PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1.          Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

2.          Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu złożenia Zamówienia, zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, a także do korzystania z Usług Elektronicznych, w szczególności w postaci Konta.

3.          Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies.

 

XI.              LICENCJA

 

1.          Wszelkie i wyłączne prawa do Treści umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności elementy graficzne, logotypy, nazwy, oprogramowanie (w tym także Aplikacja Mobilna) oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom współpracującym ze Sprzedawcą. Klient jest uprawniony do korzystania z Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego oraz Aplikacji Mobilnej, wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego oraz Aplikacji Mobilnej, bez ograniczeń terytorialnych.

2.          Korzystanie z Treści (w tym także Aplikacji Mobilnej) w innym zakresie niż przewidziany w pkt XI Regulaminu jest możliwe wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

3.          Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej jakiekolwiek treści udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych treści, bez ograniczeń terytorialnych. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

4.          Z chwilą zainstalowania Aplikacji Mobilnej na urządzeniu przenośnym Klienta, Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Aplikacji Mobilnej, obejmującej zwielokrotnianie Aplikacji Mobilnej wyłącznie w związku z jej pobraniem na urządzenie przenośne oraz instalację i uruchamianie Aplikacji Mobilnej na urządzeniu przenośnym Klienta. Klient może zainstalować Aplikację Mobilną na dowolnej liczbie urządzeń przenośnych Klienta, przy czym możliwe jest zainstalowanie tylko jednej kopii Aplikacji Mobilnej na jednym urządzeniu przenośnym.

5.          Klient nie jest uprawniony w szczególności do tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Sklepie Internetowym i Aplikacji Mobilnej, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

 

XII.              POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 

1.          Postanowienia punktu XII Regulaminu odnoszą się wyłącznie do Przedsiębiorców oraz mają pierwszeństwo względem pozostałych postanowień Regulaminu.

2.          Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy. Odstąpienie takie może nastąpić bez podania przyczyny, zaś Przedsiębiorca nie może z tego powodu wywodzić żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

3.          Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne dla Przedsiębiorców sposoby płatności, w tym również wymagać dokonania przedpłaty Ceny w całości albo części. Uprawnienie to jest niezależne od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.

4.          Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5.          Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

6.          Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług zawartą z Przedsiębiorcą ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

7.          Sprzedawca, a także jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Przedsiębiorcy, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, w tym z tytułu czynu niedozwolonego (chyba że bezwzględnie obowiązującego przepisy prawa stanowią inaczej), chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

8.          W przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Przedsiębiorcy niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 5.000 złotych - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie.

9.          Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, wyłącza roszczenia Przedsiębiorcy o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

10.       Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane pod rozstrzygniecie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11.       Sprzedawca, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może dokonać w każdym czasie zmiany postanowień Regulaminu, odnoszących się do Przedsiębiorców.

12.       Postanowień punktu XII Regulaminu nie stosuje się do Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, zawierającymi ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (PKD), określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyjątkiem ust. 5 powyżej. Przedsiębiorcom, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przysługuje w szczególności uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych dla Konsumenta w pkt IX Regulaminu.

 

XIII.              ZMIANA REGULAMINU

 

1.          Sprzedawca ma prawo dokonania zmiany Regulaminu (z wyjątkiem pkt XII. Regulaminu, który dotyczy Przedsiębiorców i może ulec zmianie w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa) w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniżej wskazanych ważnych powodów (katalog zamknięty):

a)          zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b)          zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);

c)          zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

d)          zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

2.          W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu Internetowego oraz w Aplikacji Mobilnej, a także za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług przez Klienta adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Klient mógł zapoznać się z jej treścią.

3.          Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianie. W przypadku Klientów, którzy zawarli Umowę o Świadczenie Usług mają oni prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu pozostaje bez znaczenia dla Umów Sprzedaży zawartych przez Klienta i Sprzedawcę przed zmianą Regulaminu.

 

XIV.              POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.          Regulamin wchodzi w życie w dniu 03.03.2022 r.

2.          W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3.          Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem.

4.          Treść Regulaminu jest udostępniana Klientowi bezpłatnie w ramach Sklepu Internetowego, a także w ramach Aplikacji Mobilnej.

5.          Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie pocztą elektroniczną wiadomości na adres e-mail podany przez Klienta.

6.          Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia, jego weryfikacji i realizacji. Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu lub fakturę VAT w formie elektronicznej. Treść Umowy Sprzedaży, w tym jej istotne postanowienia, jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

7.          Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, dlatego wszelkie ewentualne wątpliwości Sprzedawca tłumaczy na korzyść Konsumenta.

 

Załącznik nr 1 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat :

SPORTANO Sp. z o.o.

ul. Nowy Kisielin - Innowacyjna 15, 66-002, Zielona Góra

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data

(*) Niepotrzebne skreślić

 

 

POBIERZ REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY DO 2.03.2022