Darmowa dostawa dla zamówień o wartości powyżej 199 zł.

Darmowa dostawa nie obejmuje przesyłek wielkogabarytowych.

Więcej o dostawie
30 dni na darmowy zwrot od daty dostarczenia przesyłki. Sprawdź jak dokonać zwrotu
Większość produktów wysyłamy do 24h.

Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od wybranej metody dostawy.

Sprawdź szczegółowe informacje
Przełącznik nawigacyjny

Wpisz wyszukiwaną frazę, by zobaczyć podpowiedzi.

REGULAMIN ELEKTRONICZNYCH KART PODARUNKOWYCH („Regulamin”)

Regulamin przeznaczony jest wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów prawa i reguluje zasady zakupu oraz korzystania z elektronicznych kart podarunkowych w ramach sklepu internetowego www.sportano.pl, wydawanych  na okaziciela oraz ważnych przez okres jednego roku od momentu ich zakupu.

 

I.           POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.          Regulamin określa zasady zakupu i korzystania z Elektronicznych Kart Podarunkowych w ramach Sklepu Internetowego. Jego celem jest stworzenie jasnych, bezpiecznych i uczciwych relacji między uczestnikami transakcji. Regulamin zawiera m.in. istotne informacje na temat praw i obowiązków Klienta oraz Sprzedawcy. 

2.          Pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie, jakie nadaje im Regulamin Serwisu Internetowego dostępnego pod linkiem  https://sportano.pl/regulamin, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu. Jeżeli pojęcia pisane wielką literą zostały zdefiniowane i w Regulaminie jak i w Regulaminie Sklepu Internetowego, na potrzeby Regulaminu pierwszeństwo ma definicja pojęcia wynikająca z Regulaminu.

3.          Nabycie Karty Podarunkowej na zasadach określonych w Regulaminie Karty Podarunkowej możliwe jest jedynie przez osobę będącą Konsumentem. 

II.          DEFINICJE

1.          ELEKTRONICZNA KARTA PODARUNKOWA / KARTA PODARUNKOWA / KARTA - bon towarowy utrwalony w postaci niematerialnej (Kodu Karty Podarunkowej) sprzedawany przez Sprzedawcę na okaziciela, umożliwiający dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym w granicach ustalonego w ramach limitu kwotowego bonu. Karta Podarunkowa nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego oraz nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu ustawy z 19.08.2011 o usługach płatniczych. Karta Podarunkowa w świetle Aktów Prawnych stanowi znak legitymacyjny określony w art. 921 [15] Kodeksu Cywilnego.

2.          KOD KARTY PODARUNKOWEJ - ciąg znaków przypisany Karty Podarunkowej, umożliwiający dokonanie płatności za Produkty w Sklepie Internetowym. 

3.          NABYWCA - osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, która dokonała zakupu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym lub w Partnera.

4.          REGULAMIN – niniejszy Regulamin Karty Podarunkowej / Umowa o świadczenie usług, dokument określający zasady zakupu i wykorzystania Karty Podarunkowej. 

5.          UŻYTKOWNIK - Nabywca oraz każda osoba będąca Konsumentem, która posiada Kartę Podarunkową, wykorzystująca Kartę Podarunkową przy płatności za Produkty w Sklepie Internetowym.

6.          PARTNER – podmiot umożliwiający nabycie Karty Podarunkowej poza Sklepem Internetowym.

7.          SPRZEDAWCA – SPORTANO.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, kapitał zakładowy 10.050.000,00 zł, adres strony internetowej: www.sportano.pl, adres poczty elektronicznej: kontakt@sportano.pl, numer telefonu: +48 68 413 90 20. (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora);

III.         ZASADY NABYCIA KARTY PODARUNKOWEJ

1.          Kartę Podarunkową może zakupić i wykorzystać jedynie Konsument. 

2.          Sprzedawca umożliwia zakup Karty Podarunkowej na wybraną przez Nabywcę kwotę spośród wariantów wskazanych w Sklepie Internetowym w ramach formularza zakupowego dedykowanego do nabycia Karty Podarunkowej. 

3.          Karta Podarunkowa może zostać zakupiona również u Partnera, na zasadach i w formie określonej przez Partnera Sprzedawcy.

4.          W żadnym wypadku Nabywca nie ma możliwości wymiany Karta Podarunkowej na środki pieniężne (gotówkę). Dotyczy to również sytuacji, utraty ważności Karty Podarunkowej oraz braku wykorzystania przypisanej do niej kwoty w całości lub w części. 

5.          Nabywca dokonuje płatności za Kartę Podarunkową w ramach Sklepu Internetowego w sposób dostępny w Sklepie Internetowym w ramach formularza zakupowego dedykowanego do nabycia Karty Podarunkowej. Nabywca nie ma możliwości dokonania płatności za Kartę Podarunkową przy wykorzystaniu innej Karty Podarunkowej.  W procesie płatności za Kartę Podarunkową wyłączona jest możliwość stosowania kodów rabatowych. 

6.          Karta Podarunkowa zakupiona w Sklepie Internetowym wysyłana jest w postaci Kodu Karty Podarunkowej na adres mailowy Nabywcy, podany w procesie zakupu Karty Podarunkowej. Na adres mailowy Nabywcy wraz z Kodem Karty Podarunkowej Sprzedawca przesyła także kod PIN, niezbędny w procesie płatności Kartą Podarunkową. W przypadku zakupienia Karty Podarunkowej u Partnera, sposób przekazania Kodu Karty Podarunkowej oraz kodu PIN określa Partner. 

7.          Karta Podarunkowa zakupiona na zasadach określonych w Regulaminie Karty Podarunkowej nie podlega zwrotowi. Sprzedawca spełnia świadczenie w momencie sprzedaży i doręczenia Karty Podarunkowej zgodnie z wcześniejszymi punktami Regulaminu Karty Podarunkowej, na co Nabywca wyraża poprzez złożenie oświadczenia na etapie zakupu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym. Stosowanie do art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2020.287 t.j. 2020.02.21 z późn. zm.), wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Nabywca zgadza się, że wraz ze spełnieniem świadczenia przez Sprzedawcę, Nabywca traci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej.

IV.        ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

1.          Płatność Kartą Podarunkową za Produkty w Sklepie Internetowym, może być realizowana przez Użytkownika jedynie w okresie ważności Karty Podarunkowej, który wynosi jeden rok od momentu jej zakupu na zasadach określonych zgodnie z punktem III Regulaminu Karty Podarunkowej. Jeżeli w okresie ważności Karty Podarunkowej przypisana do niej kwota nie zostanie wykorzystana, Nabywcy nie przysługuje zwrot niewykorzystanych środków. W ramach jednego procesu zakupowego Użytkownik może skorzystać maksymalnie z jednej Karty Podarunkowej.   

2.          Płatność Kartą Podarunkową, następuje poprzez wybór przez Użytkownika Karty Podarunkowej spośród metod płatności dostępnych w ramach formularza Zamówienia oraz wprowadzenie Kodu Karty Podarunkowej oraz kodu PIN, w dedykowanych polach formularza Zamówienia. 

3.          Na etapie składania Zamówienia, wiążące jest podanie przez Użytkownika aktualnego Kodu Karty Podarunkowej oraz kodu PIN. Sprzedawca nie weryfikuje podstawy do dysponowania przez Użytkownika Kartą Podarunkową oraz kodem PIN. 

4.          W przypadku zakupów realizowanych w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, gdy wartość Zamówienia przekracza kwotę przypisaną do Karty Podarunkowej, różnica pokrywana jest przez Użytkownika z wykorzystaniem pozostałych metod płatności dostępnych w ramach formularza Zamówienia. 

5.          W przypadku zakupów realizowanych w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, gdy wartość Zamówienia jest niższa od kwoty przypisanej do Karty Podarunkowej, pozostałe środki przypisane do Karty Podarunkowej, mogą być wykorzystane przez Użytkownika przy składaniu kolejnych Zamówień w Sklepie Internetowym w okresie ważności Karty Podarunkowej na zasadach określonych w Regulaminie. Częściowe wykorzystanie środków dostępnych na Karcie Podarunkowej nie wpływa na wydłużenie terminu ważności Karty Podarunkowej. 

6.          Użytkownik może posługiwać się Kartą Prezentową wielokrotnie aż do wyczerpania kwoty przypisanej do Karty Podarunkowej lub do upływu terminu jej ważności. Użytkownik posiadający Konto w Sklepie Internetowym, ma wgląd do historii Karty Podarunkowej określającej m.in. datę zakupu Karty Podarunkowej, Zamówienia opłacone przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, aktualne saldo środków przypisanych do Karty Podarunkowej. 

7.          Użytkownik nie może dokonać płatność Kartą Podarunkową w Sklepie Internetowym, po upływie ważności Karty Podarunkowej oraz po wykorzystaniu całości kwoty przypisanej do Karty Podarunkowej. Dodatkowo Sprzedawca posiada prawo do odmowy realizacji płatności przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, w przypadku problemów technicznych związanych z realizacją takiej płatności, jednak w takim przypadku Sprzedawca zrealizuje płatność Kartą Podarunkową niezwłocznie po wyeliminowaniu problemów technicznych. 

 

V.          WARUNKI ZWROTU PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH Z WYKORZYTSANIEM KARTY PODARUNKOWEJ

1.          W przypadku zwrotu przez Użytkownika Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego:  

a.          gdy płatność Ceny za Produkt nastąpiła przy wykorzystaniu wyłącznie Karty Podarunkowej, Użytkownik otrzyma zwrot równowartości zapłaconej Ceny do wykorzystania w ramach Karty Podarunkowej, użytej przy płatności za zwrócony Produkt; 

b.          gdy płatność Ceny za Produkt została częściowo uiszczona przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik otrzyma zwrot tej części do wykorzystania w ramach Karty Podarunkowej, użytej przy płatności za zwrócony Produkt, a w pozostałym zakresie zwrot nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie Sklepu Internetowego, właściwymi dla rodzaju płatności za pozostałą część Ceny.

VI.        ROZPATRYWANIE REKLAMCJI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1.          Nabywca jest zobowiązany do podania prawidłowych i aktualnych danych w momencie zakupu Karty Podarunkowej na warunkach określonych w punkcie III Regulaminu Karty Podarunkowej. 

2.          Nabywca w przypadku przekazania Karty Podarunkowej osobie trzeciej ponosi z tego tytułu odpowiedzialność. 

3.          Każdemu Użytkownikowi (w tym Nabywcy) przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczących okoliczności nabycia oraz realizacji Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym. 

4.          Reklamacja związana z Kartą Podarunkową może zostać złożona przez Użytkownika w szczególności pisemnie na adres: SPORTANO.COM Sp. z o.o. ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 15, 66-002 Zielona Góra lub za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@sportano.pl. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.

5.          Sprzedawca zaleca podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (i) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; (ii) żądania Użytkownika związanego z reklamacją; oraz (iii) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem przedmiotowego zalecenia. 

6.          Ponadto Konsument posiada poniżej wymienione przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 

a.          Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży; 

b.          Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;

c.           Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów); 

d.          Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi również źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

7.          Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych w punkcie 6 powyżej ma charakter dobrowolny. Postanowienia Regulaminu Karty Podarunkowej dotyczące pozasądowych sposób rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych z nich. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany. 

8.          Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. 

 

VII.       OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1.          Dane osobowe Nabywcy i Użytkownika są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w rozumieniu Aktów Prawnych. Podanie danych osobowych przez Nabywcę i Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nabycia i realizacji  Karty Podarunkowej.

2.          Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności i Cookies.

 

VIII.     ZMIANA REGULAMINU 

1.          Sprzedawca ma prawo dokonania zmiany Regulaminu Karty Podarunkowej w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniżej wskazanych ważnych powodów (katalog zamknięty): 

a.          zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na prawa i obowiązki określone w Regulaminie Karty Podarunkowej lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; lub

b.          zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi; lub

c.           zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu Karty Podarunkowej, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem Karty Podarunkowej; lub

d.          zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty współpracujące z Sprzedawcą poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na prawa i obowiązki określone w Regulaminie Karty Podarunkowej.

2.          W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Karty Podarunkowej, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu Karty podarunkowej poprzez publikację na stronie Sklepu Internetowego (https://sportano.pl). 

3.          Zmiana Regulaminu Karty Podarunkowej wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Użytkowników. 

 

IX.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.          Regulamin wchodzi w życie w dniu 14.09.2023.

2.          W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Karty Podarunkowej mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

3.          Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Karty Podarunkowej nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem. 

Treść Regulaminu Karty Podarunkowej jest udostępniana bezpłatnie w ramach Sklepu Internetowego.

REGULAMIN ELEKTRONICZNYCH KART PODARUNKOWYCH („Regulamin”)

Regulamin przeznaczony jest wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów prawa i reguluje zasady zakupu oraz korzystania z elektronicznych kart podarunkowych w ramach sklepu internetowego www.sportano.pl, wydawanych  na okaziciela oraz ważnych przez okres jednego roku od momentu ich zakupu.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady zakupu i korzystania z Elektronicznych Kart Podarunkowych w ramach Sklepu Internetowego. Jego celem jest stworzenie jasnych, bezpiecznych i uczciwych relacji między uczestnikami transakcji. Regulamin zawiera m.in. istotne informacje na temat praw i obowiązków Klienta oraz Sprzedawcy.
2. Pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie, jakie nadaje im Regulamin Serwisu Internetowego dostępnego pod linkiem   https://sportano.pl/regulamin, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu. Jeżeli pojęcia pisane wielką literą zostały zdefiniowane i w Regulaminie jak i w Regulaminie Sklepu Internetowego, na potrzeby Regulaminu pierwszeństwo ma definicja pojęcia wynikająca z Regulaminu.
3.Nabycie Karty Podarunkowej na zasadach określonych w Regulaminie Karty Podarunkowej możliwe jest jedynie przez osobę będącą Konsumentem.

 

II. DEFINICJE

1. ELEKTRONICZNA KARTA PODARUNKOWA / KARTA PODARUNKOWA / KARTA - bon towarowy utrwalony w postaci niematerialnej (Kodu Karty Podarunkowej) sprzedawany przez Sprzedawcę na okaziciela, umożliwiający dokonywanie zakupów w Sklepie Internetowym w granicach ustalonego w ramach limitu kwotowego bonu. Karta Podarunkowa nie stanowi elektronicznego instrumentu płatniczego oraz nie jest elektroniczną kartą płatniczą w rozumieniu ustawy z 19.08.2011 o usługach płatniczych. Karta Podarunkowa w świetle Aktów Prawnych stanowi znak legitymacyjny określony w art. 921 [15] Kodeksu Cywilnego.
2. KOD KARTY PODARUNKOWEJ - ciąg znaków przypisany Karty Podarunkowej, umożliwiający dokonanie płatności za Produkty w Sklepie Internetowym.
3. NABYWCA - osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, która dokonała zakupu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym lub w Partnera.
4. REGULAMIN – niniejszy Regulamin Karty Podarunkowej / Umowa o świadczenie usług, dokument określający zasady zakupu i wykorzystania Karty Podarunkowej.
5. UŻYTKOWNIK - Nabywca oraz każda osoba będąca Konsumentem, która posiada Kartę Podarunkową, wykorzystująca Kartę Podarunkową przy płatności za Produkty w Sklepie Internetowym.
6. PARTNER – podmiot umożliwiający nabycie Karty Podarunkowej poza Sklepem Internetowym.
7. SPRZEDAWCA – SPORTANO.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, kapitał zakładowy 10.050.000,00 zł, adres strony internetowej: www.sportano.pl, adres poczty elektronicznej: kontakt@sportano.pl, numer telefonu: +48 68 413 90 20. (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora);

 

III. ZASADY NABYCIA KARTY PODARUNKOWEJ

1. Kartę Podarunkową może zakupić i wykorzystać jedynie Konsument.
2. Sprzedawca umożliwia zakup Karty Podarunkowej na wybraną przez Nabywcę kwotę spośród wariantów wskazanych w Sklepie Internetowym w ramach formularza zakupowego dedykowanego do nabycia Karty Podarunkowej.
3. Karta Podarunkowa może zostać zakupiona również u Partnera, na zasadach i w formie określonej przez Partnera Sprzedawcy.
4. W żadnym wypadku Nabywca nie ma możliwości wymiany Karta Podarunkowej na środki pieniężne (gotówkę). Dotyczy to również sytuacji, utraty ważności Karty Podarunkowej oraz braku wykorzystania przypisanej do niej kwoty w całości lub w części.
5. Nabywca dokonuje płatności za Kartę Podarunkową w ramach Sklepu Internetowego w sposób dostępny w Sklepie Internetowym w ramach formularza zakupowego dedykowanego do nabycia Karty Podarunkowej. Nabywca nie ma możliwości dokonania płatności za Kartę Podarunkową przy wykorzystaniu innej Karty Podarunkowej.  W procesie płatności za Kartę Podarunkową wyłączona jest możliwość stosowania kodów rabatowych.
6. Karta Podarunkowa zakupiona w Sklepie Internetowym wysyłana jest w postaci Kodu Karty Podarunkowej na adres mailowy Nabywcy, podany w procesie zakupu Karty Podarunkowej. Na adres mailowy Nabywcy wraz z Kodem Karty Podarunkowej Sprzedawca przesyła także kod PIN, niezbędny w procesie płatności Kartą Podarunkową. W przypadku zakupienia Karty Podarunkowej u Partnera, sposób przekazania Kodu Karty Podarunkowej oraz kodu PIN określa Partner.
7. Karta Podarunkowa zakupiona na zasadach określonych w Regulaminie Karty Podarunkowej nie podlega zwrotowi. Sprzedawca spełnia świadczenie w momencie sprzedaży i doręczenia Karty Podarunkowej zgodnie z wcześniejszymi punktami Regulaminu Karty Podarunkowej, na co Nabywca wyraża poprzez złożenie oświadczenia na etapie zakupu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym. Stosowanie do art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U. 2020.287 t.j. 2020.02.21 z późn. zm.), wraz z oświadczeniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Nabywca zgadza się, że wraz ze spełnieniem świadczenia przez Sprzedawcę, Nabywca traci prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Karty Podarunkowej.

 

IV. ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

1. Płatność Kartą Podarunkową za Produkty w Sklepie Internetowym, może być realizowana przez Użytkownika jedynie w okresie ważności Karty Podarunkowej, który wynosi jeden rok od momentu jej zakupu na zasadach określonych zgodnie z punktem III Regulaminu Karty Podarunkowej. Jeżeli w okresie ważności Karty Podarunkowej przypisana do niej kwota nie zostanie wykorzystana, Nabywcy nie przysługuje zwrot niewykorzystanych środków. W ramach jednego procesu zakupowego Użytkownik może skorzystać maksymalnie z jednej Karty Podarunkowej.
2. Płatność Kartą Podarunkową, następuje poprzez wybór przez Użytkownika Karty Podarunkowej spośród metod płatności dostępnych w ramach formularza Zamówienia oraz wprowadzenie Kodu Karty Podarunkowej oraz kodu PIN, w dedykowanych polach formularza Zamówienia.
3. Na etapie składania Zamówienia, wiążące jest podanie przez Użytkownika aktualnego Kodu Karty Podarunkowej oraz kodu PIN. Sprzedawca nie weryfikuje podstawy do dysponowania przez Użytkownika Kartą Podarunkową oraz kodem PIN.
4. W przypadku zakupów realizowanych w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, gdy wartość Zamówienia przekracza kwotę przypisaną do Karty Podarunkowej, różnica pokrywana jest przez Użytkownika z wykorzystaniem pozostałych metod płatności dostępnych w ramach formularza Zamówienia.
5. W przypadku zakupów realizowanych w Sklepie Internetowym przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, gdy wartość Zamówienia jest niższa od kwoty przypisanej do Karty Podarunkowej, pozostałe środki przypisane do Karty Podarunkowej, mogą być wykorzystane przez Użytkownika przy składaniu kolejnych Zamówień w Sklepie Internetowym w okresie ważności Karty Podarunkowej na zasadach określonych w Regulaminie. Częściowe wykorzystanie środków dostępnych na Karcie Podarunkowej nie wpływa na wydłużenie terminu ważności Karty Podarunkowej.
6. Użytkownik może posługiwać się Kartą Prezentową wielokrotnie aż do wyczerpania kwoty przypisanej do Karty Podarunkowej lub do upływu terminu jej ważności. Użytkownik posiadający Konto w Sklepie Internetowym, ma wgląd do historii Karty Podarunkowej określającej m.in. datę zakupu Karty Podarunkowej, Zamówienia opłacone przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, aktualne saldo środków przypisanych do Karty Podarunkowej.
7. Użytkownik nie może dokonać płatność Kartą Podarunkową w Sklepie Internetowym, po upływie ważności Karty Podarunkowej oraz po wykorzystaniu całości kwoty przypisanej do Karty Podarunkowej. Dodatkowo Sprzedawca posiada prawo do odmowy realizacji płatności przy wykorzystaniu Karty Podarunkowej, w przypadku problemów technicznych związanych z realizacją takiej płatności, jednak w takim przypadku Sprzedawca zrealizuje płatność Kartą Podarunkową niezwłocznie po wyeliminowaniu problemów technicznych.

 

V. WARUNKI ZWROTU PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH Z WYKORZYTSANIEM KARTY PODARUNKOWEJ

1. W przypadku zwrotu przez Użytkownika Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego:

a. gdy płatność Ceny za Produkt nastąpiła przy wykorzystaniu wyłącznie Karty Podarunkowej, Użytkownik otrzyma zwrot równowartości zapłaconej Ceny do wykorzystania w ramach Karty Podarunkowej, użytej przy płatności za zwrócony Produkt;
b. gdy płatność Ceny za Produkt została częściowo uiszczona przy użyciu Karty Podarunkowej, Użytkownik otrzyma zwrot tej części do wykorzystania w ramach Karty Podarunkowej, użytej przy płatności za zwrócony Produkt, a w pozostałym zakresie zwrot nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w Regulaminie Sklepu Internetowego, właściwymi dla rodzaju płatności za pozostałą część Ceny.

 

VI. ROZPATRYWANIE REKLAMCJI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1. Nabywca jest zobowiązany do podania prawidłowych i aktualnych danych w momencie zakupu Karty Podarunkowej na warunkach określonych w punkcie III Regulaminu Karty Podarunkowej.
2. Nabywca w przypadku przekazania Karty Podarunkowej osobie trzeciej ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.
3. Każdemu Użytkownikowi (w tym Nabywcy) przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczących okoliczności nabycia oraz realizacji Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym.
4. Reklamacja związana z Kartą Podarunkową może zostać złożona przez Użytkownika w szczególności pisemnie na adres: SPORTANO.COM Sp. z o.o. ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 15, 66-002 Zielona Góra lub za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@sportano.pl. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił odpowiedzi w tym terminie, uważa się, że uznał reklamację.
5. Sprzedawca zaleca podanie przez Użytkownika w opisie reklamacji: (i) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; (ii) żądania Użytkownika związanego z reklamacją; oraz (iii) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim są jedynie zaleceniem i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem przedmiotowego zalecenia.
6. Ponadto Konsument posiada poniżej wymienione przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą;
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów);
d. Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi również źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

7. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych w punkcie 6 powyżej ma charakter dobrowolny. Postanowienia Regulaminu Karty Podarunkowej dotyczące pozasądowych sposób rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych z nich. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
8. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Nabywcy i Użytkownika są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w rozumieniu Aktów Prawnych. Podanie danych osobowych przez Nabywcę i Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nabycia i realizacji  Karty Podarunkowej.
2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności i Cookies.

 

VIII. ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca ma prawo dokonania zmiany Regulaminu Karty Podarunkowej w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniżej wskazanych ważnych powodów (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na prawa i obowiązki określone w Regulaminie Karty Podarunkowej lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; lub
b. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi; lub
c. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu Karty Podarunkowej, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem Karty Podarunkowej; lub
d. zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty współpracujące z Sprzedawcą poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na prawa i obowiązki określone w Regulaminie Karty Podarunkowej.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Karty Podarunkowej, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu Karty podarunkowej poprzez publikację na stronie Sklepu Internetowego ( https://sportano.pl).
3. Zmiana Regulaminu Karty Podarunkowej wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Użytkowników.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 2023.09.14
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Karty Podarunkowej mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Karty Podarunkowej nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem.
Treść Regulaminu Karty Podarunkowej jest udostępniana bezpłatnie w ramach Sklepu Internetowego.