Darmowa dostawa dla zamówień o wartości powyżej 199 zł.

Darmowa dostawa nie obejmuje przesyłek wielkogabarytowych.

Więcej o dostawie
30 dni na darmowy zwrot od daty dostarczenia przesyłki. Sprawdź jak dokonać zwrotu
Większość produktów wysyłamy do 24h.

Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od wybranej metody dostawy.

Sprawdź szczegółowe informacje
Przełącznik nawigacyjny

Wpisz wyszukiwaną frazę, by zobaczyć podpowiedzi.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „SPORTANO CLUB”

I. DEFINICJE

1. Wszelkie określenia użyte w Regulaminie Sportano Club pisane wielką literą, mają znaczenie wskazane poniżej, chyba że z kontekstu ich użycia wynika inaczej. Określenia pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w pkt. I. ust. 2. poniżej, mają znaczenie nadane im w Regulaminie Sklepu Internetowego.

2. Użyte w Regulaminie Sportano Club zwroty pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób:

a) Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota brutto (uwzględniająca podatek) należna Organizatorowi tytułem przeniesienia własności Produktu na Uczestnika zgodnie z Umową Sprzedaży zawieraną za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Cena nie zawiera kosztów dostawy oraz innych wybranych usług (np. Usług Dodatkowych), chyba że warunki aktualnych Promocji stosowanych przez Organizatora stanowią inaczej;

b) Czynność Punktowana - czynność dokonana przez Uczestnika w ramach Sklepu Internetowego, za którą Uczestnik może otrzymać Punkty, na zasadach określonych w Regulaminie Sportano Club lub w dedykowanych regulaminach Promocji;

c) Formularz Zapisu – formularz udostępniony za pośrednictwem Sklepu Internetowego, wypełniany przez Klienta, który chce przystąpić do SPORTANO CLUB;

d) Komunikacja Sportano Club – Usługa Elektroniczna będąca elementem SPORTANO CLUB, polegająca na przesyłaniu Uczestnikowi przez Organizatora informacji dot. uczestnictwa w SPORTANO CLUB oraz informacji handlowych, (w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, Sklepach Stacjonarnych, SPORTANO CLUB, w tym nowościach i aktualnych Promocjach) na adres e-mail lub numer telefonu Uczestnika;

e) Korzyści – określone przez Organizatora korzyści przyznawane Uczestnikom w zależności od liczby posiadanych Punktów (status Uczestnika) na zasadach określonych przez Organizatora w Regulaminie Sportano Club lub w ramach odrębnych regulaminów Promocji;

f) Organizator – SPORTANO.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, kapitał zakładowy 10.050.000,00 zł, adres strony internetowej: www.sportano.pl, adres poczty elektronicznej: kontakt@sportano.pl, numer telefonu: +48 68 413 90 20. (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora);

g) Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi przez Organizatora w ramach SPORTANO CLUB, na zasadach określonych w Regulaminie Sportano Club lub odrębnych regulaminach / zasadach Promocji;

h) Promocja – szczególne warunki sprzedaży produktów w Sklepie Internetowym (np. zniżki, rabaty, kupony) lub szczególne warunki przyznawania Uczestnikom dodatkowych Punktów lub wymiany ich na inne korzyści w ramach SPORTANO CLUB (np. możliwość uzyskania Punktów w zamian za realizację Czynności Punktowanej), uregulowane w ramach odrębnych zasad / regulaminów promocji, z których można skorzystać na zasadach tam określonych;

i) Rabat Sportano Club – rabat kwotowy na zakup Produktów w ramach Sklepu Internetowego przyznany Uczestnikowi w zamian za Punkty (wymiana Punktów na Rabat Sportano Club), możliwy do wykorzystania za zasadach określonych w Regulaminie Sportano Club;

j) Regulamin Sportano Club / Umowa – niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania SPORTANO CLUB, w tym zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnionych przez Organizatora za pośrednictwem Sklepu Internetowego w związku z funkcjonowaniem SPORTANO CLUB. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin Sportano Club jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.);

k) Regulamin Sklepu Internetowego – dokument dostępny pod adresem: https://sportano.pl/regulamin, określający zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności zasady utworzenia Konta, składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży, dokonywania Rezerwacji oraz korzystania z innych usług udostępnianych przez Organizatora za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin Sportano określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin Sklepu Internetowego jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.);

l) SPORTANO CLUB – program lojalnościowy Organizatora, którego zasady funkcjonowania określa Regulamin Sportano Club. Celem SPORTANO CLUB jest w szczególności promocja i reklama Organizatora lub podmiotów współpracujących z Organizatorem;

m) Sklep Internetowy - platforma prowadzona przez Organizatora, umożliwiająca składanie Zamówień, Rezerwacji przez Klienta, zawieranie Umów Sprzedaży oraz świadczenie usług przez Organizatora, dostępna pod adresem internetowym: www.sportano.pl, a także za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej (jeżeli jest ona udostępniona przez Organizatora);

n) Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dotycząca sprzedaży przez Organizatora na rzecz Uczestnika Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o opłaty dodatkowe, w tym koszty dostawy, a także koszty Usług Dodatkowych w przypadku ich zamówienia (umowa o świadczenie Usługi Dodatkowej), której warunki określa w szczególności Regulamin Sklepu Internetowego;

o) Uczestnik – Klient, który przystąpił do SPORTANO CLUB w trybie przewidzianym w Regulaminie Sportano Club; Klient będący osobą fizyczną o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, jest zobowiązany do uzyskania odpowiedniej zgody swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy oraz przedstawić taką zgodę na żądanie Organizatora;

p) Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do przystąpienia do SPORTANO CLUB, w tym korzystania z Usług Elektronicznych związanych z funkcjonowaniem SPORTANO CLUB, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet (w przypadku Aplikacji Mobilnej – urządzenie przenośne) o przepustowości minimalnej umożliwiającej płynne odświeżanie stron www, posiadającego minimalną rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli, wyposażonego chociaż w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Chrome w wersji 94 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Firefox w wersji 93 i wyższej, Edge w wersji 94 i wyższej, Safari w wersji 14 i wyższej, Opera w wersji 80 i wyższej, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookie. Klient musi posiadać ważny / aktywny adres e-mail oraz urządzenie umożliwiające poprawne wypełnianie formularzy elektronicznych. By zawrzeć Umowę konieczne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail, a także w określonych przypadkach klawiatury lub innego urządzenia, umożliwiającego właściwe wypełnienie formularzy elektronicznych;


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Sportano Club określa (i) zasady funkcjonowania SPORTANO CLUB, w tym Usług Elektronicznych związanych ze SPORTANO CLUB, (ii) warunki uczestnictwa w SPORTANO CLUB, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników, (iii) zasady przyznawania Punktów i Korzyści Uczestnikom oraz wymiany Punktów na Rabat Sportano Club lub inne korzyści, jeżeli zostały one przewidziane przez Organizatora, (iv) zasady prowadzenia Komunikacji Sportano Club. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do przystąpienia przez Klienta do SPORTANO CLUB.

2. SPORTANO CLUB ma na celu promowanie i reklamę Organizatora oraz podmiotów współpracujących z Organizatorem, w tym poprzez dopasowywanie się do potrzeb i oczekiwań Uczestników. Organizator może tworzyć profile Uczestników poprzez analizowanie i prognozowanie ich preferencji, co pozwala lepiej dopasować wybrane Korzyści lub Promocje, np. dodatkowe rabaty i oferty, do Uczestników. Tworzenie profili jest niezbędne dla realizacji celów SPORTANO CLUB. Organizator nie prowadzi w stosunku do Uczestników działań w postaci podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych i wywołują wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływają.

3. SPORTANO CLUB jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a udział w nim jest nieodpłatny i dobrowolny. Przystąpienie do SPORTANO CLUB jest możliwe w dowolnym momencie jego trwania na warunkach opisanych w Regulaminie Sportano Club. Żadne uprawnienia (w szczególności Punkty i Korzyści) wynikające z uczestnictwa w SPORTANO CLUB nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

4. Informacje prezentowane w ramach SPORTANO CLUB, w szczególności w ramach Komunikacji Sportano Club, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez Organizatora do Uczestników, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w SPORTANO CLUB w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sportano Club, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego. Uczestnik jest zobowiązany w szczególności do:

a) podania w Formularzu Zapisu i posiadania w ramach Konta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Uczestnika;

b) niezwłocznego powiadomienia Organizatora o zmianie swoich danych podanych w Formularzu Zapisu i wskazanych na Koncie;

c) korzystania z wszelkich usług i funkcjonalności SPORTANO CLUB udostępnianych przez Organizatora w sposób niezakłócający funkcjonowania SPORTANO CLUB lub Sklepu Internetowego oraz w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Uczestników i Organizatora;

d) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach SPORTANO CLUB jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

e) niepodejmowania działań takich jak: (i) czynności informatyczne lub wszelkie inne czynności mające na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Uczestnika, w tym danych innych Uczestników lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania SPORTANO CLUB, (ii) modyfikowanie w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Organizatora.


6. Przystąpienie do SPORTANO CLUB, w tym korzystanie z Usług Elektronicznych związanych ze SPORTANO CLUB, jest możliwe pod warunkiem spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik. W przypadku ewentualnego braku zgodności funkcjonowania SPORTANO CLUB z Regulaminem Sportano Club – Uczestnik zobowiązany jest współpracować z Organizatorem w rozsądnym zakresie w celu ustalenia czy brak zgodności wynika z cech środowiska cyfrowego Uczestnika. W przypadku niezgodności funkcjonowania SPORTANO CLUB z Regulaminem Sportano Club, Uczestnikowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7. Organizator może kierować do Uczestników Komunikację Sportano Club na adres e-mail lub numer telefonu Uczestnika. Komunikacja Sportano Club jest niezbędnym elementem SPORTANO CLUB, który umożliwia przekazywanie Uczestnikom informacji dotyczących ich udziału w SPORTANO CLUB, a także innych informacji dotyczących bieżącej oferty Organizatora (np. informacje o Produktach, Promocjach, Korzyściach).


III. PRZYSTĄPIENIE DO SPORTANO CLUB

1. Warunkiem przystąpienia przez Klienta do SPORTANO CLUB jest:(i) założenie Konta w ramach Sklepu Internetowego lub jego wcześniejsze posiadanie, (ii) prawidłowe wypełnienie Formularza Zapisu w ramach Sklepu Internetowego lub zaznaczenie dedykowanego checkboxa (pola wyboru) w procesie zakładania Konta w ramach Sklepu Internetowego, (iii) zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Sportano Club.

2. Umowa w zakresie uczestnictwa w SPORTANO CLUB (przystąpienie do SPORTANO CLUB) jest zawierana z chwilą otrzymania przez osobę przystępującą do SPORTANO CLUB wiadomości e-mail od Organizatora informującej o pomyślnym przystąpieniu do SPORTANO CLUB. Klient, który pomyślnie przystąpił do SPORTANO CLUB otrzymuje dostęp do dodatkowych funkcjonalności Konta dotyczących SPORTANO CLUB (w szczególności monitorowanie salda Punktów).


IV. PRZYZNAWANIE PUNKTÓW

1. Punkty przyznawane są Uczestnikowi na zasadach określonych w Regulaminie Sportano Club lub w dedykowanych regulaminach / warunkach Promocji. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania od Organizatora wymiany Punktów na pieniądze lub jakiekolwiek inne korzyści w formie rzeczowej.

2. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży Uczestnikowi przyznawany jest 1 Punkt za każdy 1 PLN ostatecznej, faktycznie zapłaconej przez Uczestnika Ceny za Produkty, zgodnie z zawartą Umową Sprzedaży (przy naliczaniu punktów nie uwzględnia się kosztów dostawy oraz kosztów innych usług, jeżeli zostały wybrane przez Uczestnika). Punkty nie są przyznawane za zakupy w Sklepie Stacjonarnym. W celu otrzymania Punktów na zasadach opisanych w niniejszym ustępie, Uczestnik musi być zalogowany do swojego Konta w momencie składania Zamówienia.Punkty nie są przyznawane w związku z zakupem Elektronicznej Karty Podarunkowej (Elektroniczna Karta Podarunkowa w rozumieniu Regulaminu Elektronicznych Kart Podarunkowych udostępnionego w ramach Sklepu Internetowego.

3. Punkty są automatycznie przyznawane Uczestnikowi po zawarciu Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem, że Punkty pozostają nieaktywne do momentu upływu terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego. Jeżeli Uczestnik nie odstąpi od Umowy Sprzedaży, Punkty zostaną aktywowane maksymalnie po upływie 45 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży. Punkty nieaktywne nie mogą zostać wykorzystane przez Uczestnika (tj. Punkty nieaktywne nie są uwzględniane przy określaniu dostępnych dla Uczestnika Korzyści oraz nie ma możliwości wymiany Punktów nieaktywnych na Rabat Sportano Club lub inne korzyści, jeżeli zostały one przewidziane przez Organizatora).

4. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Uczestnika lub rozwiązania Umowy Sprzedaży z innych powodów, Punkty przyznane w związku z taką Umową Sprzedaży nie są aktywowane oraz zostaną usunięte z Konta Uczestnika (Punkty zostaną odjęte od sumy Punktów wskazanej w ramach Konta Uczestnika).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania Punktów, które zostały przyznane Uczestnikowi niezgodnie z Regulaminem Sportano Club lub odrębnymi regulaminami / warunkami Promocji. Organizator poinformuje o tym Uczestnika za pośrednictwem wiadomości e-mail ze wskazaniem przyczyny anulowania Punktów.

6. Informacje o liczbie przyznanych Punktów oraz terminie ich ważności są dostępne w ramach Konta. Organizator może wprowadzić również inne metody informowania Uczestników o liczbie przyznanych Punktów oraz terminie ich ważności, w tym w szczególności za pomocą środków porozumiewania się na odległość, z wykorzystaniem adresu e-mail oraz numeru telefonu Uczestnika przypisanych do Konta.

7. Punkty mogą być przyznawane Uczestnikom także na skutek dokonania przez Uczestnika Czynności Punktowanych. Liczba przyznawanych Punktów w takim przypadki zależy od wykonywanej Czynności Punktowanej. Organizator przedstawia informacje o Czynnościach Punktowanych, w tym o liczbie Punktów za ich realizację, w ramach Konta lub w dedykowanych regulaminach Promocji. W takim przypadku Punkty zostaną przyznane i aktywowane na zasadach wskazanych w ramach Konta lub w dedykowanym regulaminie / warunkach Promocji.

8. Punkty pozostają ważne przez okres 6 miesięcy od dnia ich aktywowania. Okres ważności Punktów jest prezentowany w ramach Konta.

9. Punkty wygasają (są usuwane z Konta Uczestnika) w następujących sytuacjach:

a) po upływie okresu ważności, który został określony w ust. 8 powyżej (wygasają niewykorzystane Punkty, których okres ważności upłynął);

b) w momencie skutecznego rozwiązania Umowy przez Organizatora na zasadach określonych w pkt VII poniżej (wygasają wszystkie Punkty);

c) w momencie skutecznej rezygnacji Uczestnika z udziału w SPORTANO CLUB (rozwiązanie Umowy) lub odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w pkt VII lub pkt XII poniżej (wygasają wszystkie Punkty);

d) w momencie skutecznego rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego (wygasają wszystkie Punkty);

e) w przypadku skutecznego odstąpienia przez Uczestnika od Umowy Sprzedaży w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży (wygasają Punkty przyznane w związku z Umową Sprzedaży, od której odstąpiono);

f) w przypadku skutecznego złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu Ceny Produktu w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży (wygasają Punkty w liczbie jaka zgodnie z Regulaminem Sportano Club przypada na kwotę o jaką Cena została obniżona);

g) w innych sytuacjach wskazanych w Regulaminie Sportano Club lub dedykowanych regulaminach / warunkach Promocji.


10. W sytuacji ponownego przystąpienia do SPORTANO CLUB, Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania przypisania wygaszonych uprzednio Punktów oraz przyznania wcześniej posiadanego statusu zgodnie z pkt V Regulaminu Sportano Club.


V. STATUS UCZESTNIKA

1. Uczestnik w zależności od liczby uzyskanych Punktów w ramach SPORTANO CLUB posiada określony status, który jest ustalany wg następujących zasad:

a) od 0 do 1499 Punktów – status BRĄZOWY;

b) od 1500 do 9999 Punktów – status SREBRNY;

c) od 10000 Punktów – status ZŁOTY.


2. Status Uczestnika nie ulega zmianie na skutek wymiany przez Uczestnika Punktów na Rabat Sportano Club lub inne korzyści, jeżeli zostały one przewidziane przez Organizatora. Statusu Uczestnika może się zmienić na skutek sytuacji, o których mowa w pkt IV ust. 4-5 oraz pkt IV ust. 9 lit. e-f powyżej.

3. Organizator w zależności od swojej decyzji może organizować Promocje lub przyznawać Korzyści, dedykowane wyłącznie Uczestnikom, którzy uzyskali określony status wg zasad opisanych Regulaminie Sportano Club (pkt V). Szczegółowe informacje na temat Korzyści przysługujących Uczestnikom posiadającym określony status są prezentowane w ramach Sklepu Internetowego (np. w ramach Konta).


VI. WYMIANA PUNKTÓW

1. Wymiana aktywnych Punktów na Rabat Sportano Club jest możliwa w ramach składania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego na wyraźne żądanie Uczestnika wyrażone za pośrednictwem dedykowanej funkcjonalności w ramach Sklepu Internetowego. Nie ma możliwości wymiany Punktów na Rabat Sportano Club w stosunku do Zamówień, które zostały już złożone bez wyrażenia żądania wymiany Punktów na Rabat Sportano Club. Uczestnik nie ma możliwości wykorzystania Punktów w związku z zakupem Elektronicznej Karty Podarunkowej. Uczestnik nie ma możliwości wykorzystania Punktów w ramach zakupów w Sklepie Stacjonarnym.

2. Wymiana Punktów na Rabat Sportano Club jest możliwa na następujących zasadach:

a) 20 aktywnych Punktów umożliwia uzyskanie Rabatu Sportano Club w wysokości 1 PLN;

b) wymiana Punktów na Rabat Sportano Club następuje w wysokości minimum 1 PLN;

c) Rabat Sportano Club uzyskany w wyniku wymiany Punktów w ramach jednego Zamówienia nie może być wyższy niż 30% łącznej Ceny za wszystkie Produkty w ramach danego Zamówienia – maksymalna liczba Punktów do wykorzystania w ramach danego Zamówienia jest każdorazowo prezentowana w Koszyku.


3. Rabat Sportano Club jest rabatem kwotowym, który zostaje rozliczony proporcjonalnie na poszczególne Produkty objęte danym Zamówieniem i nie obniża kosztów dostawy lub kosztów Usług Dodatkowych. Punkty są wykorzystywane zgodnie z kolejnością ich aktywowania, w ten sposób, że w pierwszej kolejności wykorzystywane są Punkty aktywowane najwcześniej.

4. Dla określenia, czy spełnione zostały progi minimalnej wartości Zamówienia uprawniające do skorzystania z bezpłatnej dostawy wiążąca jest łączna Cena za Produkty w ramach Zamówienia obliczana po skorzystania z Rabatu Sportano Club.

5. W przypadku, gdy Uczestnik zawarł Umowę Sprzedaży z wykorzystaniem Rabatu Sportano Club, a następnie od niej skutecznie odstąpił lub umowa ta uległa rozwiązaniu z innych powodów, wykorzystane Punkty są zwracane Uczestnikowi w wysokości proporcjonalnej do części Umowy Sprzedaży, od której Uczestnik odstąpił lub która uległa rozwiązaniu z innych powodów. Punkty w takim przypadku są zwracane nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Uczestnika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Termin ważności zwróconych Punktów biegnie od dnia ich pierwotnego aktywowania, przy czym do obliczania terminu ważności nie wlicza się okresu od dnia ich wymiany na Rabat Sportano Club do dnia ich zwrócenia zgodnie z niniejszym ustępem.

6. Organizator w zależności od swojej decyzji może umożliwić wymianę Punktów na inne korzyści. W takim przypadku zasady wymiany są prezentowane w ramach Sklepu Internetowego (np. w ramach Konta) lub w odrębnych regulaminach Promocji.


VII. ROZWIĄZANIE UMOWY / ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

2. Organizator może w każdym czasie rozwiązać Umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniżej wskazanych ważnych powodów (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie Sportano Club), która istotnie utrudnia lub uniemożliwia dalsze świadczenie usług przez Organizatora;

c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosuje się Regulamin Sportano Club, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem Sportano Club;

d) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty współpracujące z Organizatorem poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.


3. Organizator może rozwiązać Umowę z Uczestnikiem z zachowaniem trzydniowego okresu wypowiedzenia i/lub odmówić mu prawa do dalszego uczestnictwa w SPORTANO CLUB, jak również może ograniczyć jego dostęp do Treści, o których mowa w pkt X poniżej, w przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu Sportano Club, w szczególności pkt II ust. 5 Regulaminu Sportano Club.

4. Organizator swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 2 i 3 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Uczestnika w ramach Konta.

5. W przypadku rozwiązania Umowy, Promocje dedykowane dla Uczestnika zachowują ważność przez okres wskazany w warunkach / regulaminach Promocji, jednak nie dłużej niż przez czas trwania Umowy z danym Uczestnikiem.

6. W przypadku rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego, Umowa z Uczestnikiem ulega rozwiązaniu z momentem rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego.

7. Uczestnik może w każdym czasie rozwiązać Umowę z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może zostać złożone w szczególności przez przesłanie jego treści np. pisemnie na adres SPORTANO.COM Sp. z o.o. ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra lub na adres e-mail: kontakt@sportano.pl.

8. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 7 powyżej, Uczestnik będący (i) Konsumentem lub (ii) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, zawierającą z przedsiębiorcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (PKD), określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarcze, może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy złożenie przez Uczestnika oświadczenia Organizatorowi przed jego upływem. Uczestnik może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na przykład pisemnie na adres: SPORTANO.COM Sp. z o.o. ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra lub w formie wiadomości e-mail na adres kontakt@sportano.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na przykład z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Sportano Club.


VIII. REKLAMACJE I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

1. Reklamacje dotyczące SPORTANO CLUB mogą być zgłaszane do Organizatora w szczególności mailowo na adres: kontakt@sportano.pl lub za pośrednictwem numer telefonu: (+48) 68 413 90 20 - opłata jak za połączenie standardowe wg. cennika właściwego operatora. W zgłoszeniu reklamacji zalecane jest opisanie jej przyczyny, żądania Uczestnika oraz danych kontaktowych Uczestnika – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

2. Organizator rozpatruje reklamację Uczestnika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), chyba że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Organizatora do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Organizatora o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Organizatora na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

4. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w obowiązujących przepisach prawa. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem, a Organizatorem;

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów);

d) Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi również źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.


IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy (przystąpienie i korzystanie ze SPORTANO CLUB), a także do korzystania z Usług Elektronicznych związanych ze SPORTANO CLUB.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnika znajdują się w Polityce Prywatności i Cookies.


X. LICENCJA

1. Wszelkie i wyłączne prawa do Treści związanych ze SPORTANO CLUB umieszczanych przez Organizatora lub jego kontrahentów w ramach Sklepu Internetowego lub Komunikacji Sportano Club, w szczególności elementy graficzne, logotypy, nazwy, oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Organizatorowi lub podmiotom współpracującym z Organizatorem. Uczestnik jest uprawniony do korzystania z takich Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Uczestników, wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego korzystania ze SPORTANO CLUB, bez ograniczeń terytorialnych. Korzystanie z takich Treści w innym zakresie jest możliwe wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego jakiekolwiek treści w związku z uczestnictwem w SPORTANO CLUB udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie tych treści, bez ograniczeń terytorialnych. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W zakresie, w którym Uczestnik nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 2, Uczestnik zobowiązuje się uzyskać dla Organizatora takie odpowiednie licencje.


XI. ZMIANA REGULAMINU

1. Organizator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu Sportano Club w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniżej wskazanych ważnych powodów (katalog zamknięty):

a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacja Wymagań Technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie Sportano Club);

c) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług, do których stosuje się Regulamin Sportano Club, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem Sportano Club;

d) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty współpracujące z Organizatorem poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.


2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Sportano Club, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu Sportano Club poprzez publikację na stronie Sklepu Internetowego, a także za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o Świadczenie Usług adres e-mail, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Uczestnik mógł zapoznać się z jej treścią.

3. Zmiana Regulaminu Sportano Club wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia przesłania informacji o zmianie. Uczestnik ma prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu Sportano Club. Zmiana Regulaminu Sportano Club pozostaje bez wpływu na Punkty przyznane Uczestnikowi przed zmianą.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu SPORTANO CLUB, które nie są niezbędne do zachowania zgodności z Regulaminem Sportano Club i nie prowadzą do jego zmiany, gdy wynika to z: (i) ulepszenia istniejących funkcjonalności, w szczególności zmiana układu, layoutu, (ii) zmiany funkcjonalności, które nie mają wpływu na zgodność z Regulaminem Sportano Club, (iii) poprawy bezpieczeństwa, która nie ma wpływu na zgodność z Regulaminem Sportano Club. Organizator poinformuje Uczestników o tego typu zmianach za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej na podany przy zawieraniu Umowy o świadczenie Usług adres e-mail lub za pośrednictwem informacji wyświetlonej w ramach Sklepu Internetowego (np. w ramach Konta).


XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Postanowienia punktu XII Regulaminu Sportano Club odnoszą się wyłącznie do Przedsiębiorców oraz mają pierwszeństwo względem pozostałych postanowień Regulaminu Sportano Club.

2. Organizator może wypowiedzieć Umowę zawartą z Przedsiębiorcą ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

3. Organizator, a także jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Przedsiębiorcy, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, w tym z tytułu czynu niedozwolonego (chyba że bezwzględnie obowiązującego przepisy prawa stanowią inaczej), chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

4. W przypadku ustalenia odpowiedzialności Organizatora, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona do kwoty 5.000 złotych - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie.

5. Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, wyłącza roszczenia Przedsiębiorcy o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego.

6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Przedsiębiorcą zostają poddane pod rozstrzygniecie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.

7. Organizator, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, może dokonać w każdym czasie zmiany postanowień Regulaminu Sportano Club w stosunku do Przedsiębiorców.

8. Postanowień punktu XII Regulaminu nie stosuje się do Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, zawierającymi z Organizatorem umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (PKD), określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 22.04.2024. Treść Regulaminu Sportano Club jest udostępniana bezpłatnie w ramach Sklepu Internetowego.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sportano Club mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Sportano Club nie pozbawia Uczestnika ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem.

4. Korzystanie ze SPORTANO CLUB, w tym Usług Elektronicznych z nim związanych, wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak rozpowszechnienie danych Uczestnika, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub utrata danych Uczestnika. Organizator oraz Uczestnicy są zobowiązani podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk (np. Uczestnik nie powinien udostępniać danych dostępowych, w tym Hasła, osobom trzecim). Organizator zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

5. Postanowienia Regulaminu Sportano Club nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, dlatego wszelkie ewentualne wątpliwości Organizator tłumaczy na korzyść Konsumenta.ZAŁĄCZNIK NR 1 – PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
SPORTANO.COM sp. z o.o.
ul. Wrocławska 17B/15-16
65-427 Zielona Góra
kontakt@sportano.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data

(*) Niepotrzebne skreślić