Darmowa dostawa dla zamówień o wartości powyżej 199 zł.

Darmowa dostawa nie obejmuje przesyłek wielkogabarytowych.

Więcej o dostawie
30 dni na darmowy zwrot od daty dostarczenia przesyłki. Sprawdź jak dokonać zwrotu
Większość produktów wysyłamy do 24h.

Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od wybranej metody dostawy.

Sprawdź szczegółowe informacje
Przełącznik nawigacyjny

Wpisz wyszukiwaną frazę, by zobaczyć podpowiedzi.

REGULAMIN NEWSLETTER SPORTANO.PL

I.           POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.          Regulamin opisuje zasady świadczenia usługi Newsletter w ramach Sklepu Internetowego (dalej: „Regulamin Newsletter”)  przez SPORTANO.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Wrocławska 17B/15, 65-427 Zielona Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, kapitał zakładowy 10.050.000,00 zł, adres strony internetowej: www.sportano.pl, adres e-mail: kontakt@sportano.pl, numer telefonu: +48 68 413 90 20. (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) (dalej: „SPORTANO ”). [aktualizacja definicji Sprzedawcy w związku ze zmianą firmy (nazwy) Sprzedawcy oraz zmianą wysokości kapitału zakładowego z dniem 28.11.22]

 

2.          Pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w Regulaminie Newsletter mają znaczenie, jakie nadaje im Regulamin, chyba że co innego wynika z treści niniejszego Regulaminu Newsletter.

 

II.          USŁUGA NEWSLETTER

1.          Rozpoczęcie korzystania z Newslettera (zawarcie umowy o świadczenie Newslettera) następuje po poprawnym przejściu następujących etapów przez Klienta:

a)          udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego w ramach Sklepu Internetowego (np. w ramach odpowiedniego pola); oraz

b)          wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych wybranym kanałem (e-mail i/lub telefon) oraz zaakceptowanie Regulaminu Newsletter (np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola wyboru) lub kliknięcie odpowiedniego przycisku), a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na wskazany adres e-mail (link aktywacyjny dotyczy jedynie Newslettera przesyłanego na podany adres e-mail).

2.          Newsletter obejmuje:

a)          otrzymywanie przez Klienta, który udostępnił SPORTANO swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług SPORTANO i jej partnerów, w tym w szczególności informacji o aktualnych promocjach, ofercie, rabatach i akcjach marketingowych; lub/oraz

b)          otrzymywanie przez Klienta, który udostępnił SPORTANO swój numer telefonu komórkowego, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych, dotyczących produktów i usług SPORTANO i jej partnerów, w tym w szczególności informacji o aktualnych promocjach, ofercie, rabatach i akcjach marketingowych .

3.          Newsletter świadczony jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony.

4.          Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)          korzystania z Newslettera w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i nie naruszający praw osób trzecich, zgodny z postanowieniami Regulaminu Newsletter, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;

b)          podawania SPORTANO wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;

c)          niezwłocznego aktualizowania danych podanych SPORTANO w związku z zawarciem umowy o świadczenie Newslettera;

d)          niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.

5.          Korzystanie z Newslettera, w tym zawarcie umowy o świadczenie Newslettera, wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny Klienta, następujących minimalnych wymagań technicznych, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet (w przypadku Aplikacji Mobilnej – urządzenie przenośne) posiadającego minimalną rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli, wyposażonego chociaż w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Chrome w wersji 94 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Firefox w wersji 93 i wyższej, Edge w wersji 94 i wyższej, Safari w wersji 14 i wyższej, Opera w wersji 80 i wyższej, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookie, a w przypadku Newslettera przesyłanego za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego, konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego. Klient musi posiadać aktywny adres e-mail i/lub aktywny numer telefonu komórkowego.

 

6.          Korzystanie z Newslettera jako Usługi Elektronicznej jest związane z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez sieć Internet, takimi jak rozpowszechnianie danych Klienta, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub ich utrata. SPORTANO oraz Klient są zobowiązani podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk.

 

III.         PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.          Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez SPORTANO jako administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Newslettera.

2.          Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności i Cookies.

 

IV.         WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.          Prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., udostępnianych przez SPORTANO lub jej partnerów, w szczególności prawa autorskie, przysługują SPORTANO lub podmiotom, z którymi SPORTANO zawarła odpowiednie umowy.

2.          Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Newslettera, bez ograniczeń terytorialnych. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

 

V.          REKLAMACJE

1.          Klient może zgłaszać nieprawidłowości związane z Newsletterem w formie reklamacji. Reklamacje można składać na przykład mailowo na adres e-mail: kontakt@sportano.pl

2.          Rozpatrzenie reklamacji przez SPORTANO następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

3.          W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie imienia i nazwiska oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, a także opis przyczyn uzasadniających reklamację.

4.          Ani SPORTANO ani jej pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta nie będącego konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności SPORTANO, jej pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do kwoty 500 złotych.

 

VI.        ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA REGULAMINU NEWSLETTER

1.          Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rozwiązanie umowy o świadczenie Newslettera), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Klienta w ramach Newslettera lub, w przypadku Newslettera SMS poprzez kontakt telefoniczny. Wypisanie się z jednego z kanałów Newslettera, nie powoduje automatycznego wypisania się z drugiego z kanałów Newslettera.

2.          SPORTANO może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Newslettera z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:

a)          zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez SPORTANO wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie Newslettera lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

b)          zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, np. aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie Newsletter;

c)          zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu Newsletter, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez SPORTANO dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem Newsletter;

d)          zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty współpracujące ze SPORTANO poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Klientem a SPORTANO.

3.          SPORTANO swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 2 powyżej wysyła na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Klienta podczas zapisu na Newsletter.

4.          SPORTANO może odmówić Klientowi dalszego prawa do korzystania z Newslettera, a także wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Newslettera z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta pkt II. ust. 4 lit. a Regulaminu Newsletter.

5.          SPORTANO może dokonać także zmiany niniejszego Regulaminu Newsletter w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z przyczyn określonych w ust. 2 powyżej.

6.          W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Newsletter, SPORTANO udostępni tekst jednolity Regulaminu Newsletter poprzez jego publikację w ramach Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji do Newslettera lub wiadomości SMS przesłanej na podany numer telefonu z linkiem, który umożliwi zapoznanie się z tekstem jednolitym Regulaminu oraz jego zapisanie.

7.          Zmiana Regulaminu Newsletter wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Newslettera w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu Newsletter.

 

VII.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.          Regulamin Newsletter obowiązuje od dnia 03.03.2022 r.

2.          Umowa o świadczenie Newslettera zawierana jest w języku polskim.

3.          Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie Newslettera następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail lub wiadomości SMS na numer telefonu podany przez Klienta podczas zapisu na Newsletter.

4.          W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Newsletter mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

 

POBIERZ REGULAMIN NEWSLETTER OBOWIĄZUJĄCY DO 02.03.2022

 

REGULAMIN NEWSLETTER SPORTANO.PL


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin opisuje zasady świadczenia usługi Newsletter w ramach Sklepu Internetowego (dalej: „Regulamin Newsletter”)  przez SPORTANO.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Wrocławska 17B/15, 65-427 Zielona Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, kapitał zakładowy 10.050.000,00 zł, adres strony internetowej: www.sportano.pl, adres e-mail: kontakt@sportano.pl, numer telefonu: +48 68 413 90 20. (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) (dalej: „SPORTANO ”). [aktualizacja definicji Sprzedawcy w związku ze zmianą firmy (nazwy) Sprzedawcy oraz zmianą wysokości kapitału zakładowego z dniem 28.11.22]
2. Pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w Regulaminie Newsletter mają znaczenie, jakie nadaje im Regulamin, chyba że co innego wynika z treści niniejszego Regulaminu Newsletter.


II. USŁUGA NEWSLETTER

1. Rozpoczęcie korzystania z Newslettera (zawarcie umowy o świadczenie Newslettera) następuje po poprawnym przejściu następujących etapów przez Klienta:

a) udostępnienie co najmniej swojego adresu e-mail lub numeru telefonu komórkowego w ramach Sklepu Internetowego (np. w ramach odpowiedniego pola); oraz
b) wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych wybranym kanałem (e-mail i/lub telefon) oraz zaakceptowanie Regulaminu Newsletter (np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa (pola wyboru) lub kliknięcie odpowiedniego przycisku), a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na wskazany adres e-mail (link aktywacyjny dotyczy jedynie Newslettera przesyłanego na podany adres e-mail).
2. Newsletter obejmuje:
a) otrzymywanie przez Klienta, który udostępnił SPORTANO swój adres e-mail, drogą elektroniczną, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych dotyczących produktów i usług SPORTANO i jej partnerów, w tym w szczególności informacji o aktualnych promocjach, ofercie, rabatach i akcjach marketingowych; lub/oraz
b) otrzymywanie przez Klienta, który udostępnił SPORTANO swój numer telefonu komórkowego, w tym za pomocą automatycznych systemów wywołujących, informacji handlowych, dotyczących produktów i usług SPORTANO i jej partnerów, w tym w szczególności informacji o aktualnych promocjach, ofercie, rabatach i akcjach marketingowych .

3. Newsletter świadczony jest bezpłatnie przez czas nieoznaczony.
4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania z Newslettera w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa i nie naruszający praw osób trzecich, zgodny z postanowieniami Regulaminu Newsletter, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
b) podawania SPORTANO wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych;
c) niezwłocznego aktualizowania danych podanych SPORTANO w związku z zawarciem umowy o świadczenie Newslettera;
d) niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu Internetowego jakichkolwiek treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.

5. Korzystanie z Newslettera, w tym zawarcie umowy o świadczenie Newslettera, wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny Klienta, następujących minimalnych wymagań technicznych, tj.: posiadanie komputera lub innego urządzenia podłączonego do sieci Internet (w przypadku Aplikacji Mobilnej – urządzenie przenośne) posiadającego minimalną rozdzielczość ekranu 1280 x 720 pikseli, wyposażonego chociaż w jedną z następujących przeglądarek internetowych: Chrome w wersji 94 i wyższej, Internet Explorer w wersji 11 i wyższej, Firefox w wersji 93 i wyższej, Edge w wersji 94 i wyższej, Safari w wersji 14 i wyższej, Opera w wersji 80 i wyższej, obsługującą Java Script oraz umożliwiającą zapisywanie plików cookie, a w przypadku Newslettera przesyłanego za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego, konieczne jest posiadanie telefonu komórkowego. Klient musi posiadać aktywny adres e-mail i/lub aktywny numer telefonu komórkowego.
6. Korzystanie z Newslettera jako Usługi Elektronicznej jest związane z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez sieć Internet, takimi jak rozpowszechnianie danych Klienta, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub ich utrata. SPORTANO oraz Klient są zobowiązani podejmować działania mające na celu minimalizację tych ryzyk.


III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez SPORTANO jako administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z Newslettera.
2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności i Cookies.


IV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do wszelkich elementów, w tym utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., udostępnianych przez SPORTANO lub jej partnerów, w szczególności prawa autorskie, przysługują SPORTANO lub podmiotom, z którymi SPORTANO zawarła odpowiednie umowy.
2. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. treści nieodpłatnie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania z Newslettera, bez ograniczeń terytorialnych. Wykorzystywanie ww. treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


V. REKLAMACJE

1. Klient może zgłaszać nieprawidłowości związane z Newsletterem w formie reklamacji. Reklamacje można składać na przykład mailowo na adres e-mail: kontakt@sportano.pl
2. Rozpatrzenie reklamacji przez SPORTANO następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
3. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie imienia i nazwiska oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację, a także opis przyczyn uzasadniających reklamację.
4. Ani SPORTANO ani jej pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta nie będącego konsumentem, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności SPORTANO, jej pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do kwoty 500 złotych.


VI. ROZWIĄZANIE UMOWY ORAZ ZMIANA REGULAMINU NEWSLETTER

1. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rozwiązanie umowy o świadczenie Newslettera), w szczególności poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail wysłanej do Klienta w ramach Newslettera lub, w przypadku Newslettera SMS poprzez kontakt telefoniczny. Wypisanie się z jednego z kanałów Newslettera, nie powoduje automatycznego wypisania się z drugiego z kanałów Newslettera.
2. SPORTANO może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Newslettera z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych powodów:
a) zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez SPORTANO wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie o świadczenie Newslettera lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b) zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, np. aktualizacja wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie Newsletter;
c) zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu Newsletter, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez SPORTANO dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem Newsletter;
d) zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty współpracujące ze SPORTANO poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy Klientem a SPORTANO.
3. SPORTANO swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 2 powyżej wysyła na adres e-mail lub numer telefonu podany przez Klienta podczas zapisu na Newsletter.
4. SPORTANO może odmówić Klientowi dalszego prawa do korzystania z Newslettera, a także wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Newslettera z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta pkt II. ust. 4 lit. a Regulaminu Newsletter.
5. SPORTANO może dokonać także zmiany niniejszego Regulaminu Newsletter w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z przyczyn określonych w ust. 2 powyżej.
6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Newsletter, SPORTANO udostępni tekst jednolity Regulaminu Newsletter poprzez jego publikację w ramach Sklepu Internetowego oraz za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta podczas rejestracji do Newslettera lub wiadomości SMS przesłanej na podany numer telefonu z linkiem, który umożliwi zapoznanie się z tekstem jednolitym Regulaminu oraz jego zapisanie.
7. Zmiana Regulaminu Newsletter wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia wysłania informacji o zmianie. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Newslettera w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu Newsletter.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin Newsletter obowiązuje od dnia 2022.03.03
2. Umowa o świadczenie Newslettera zawierana jest w języku polskim.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy o świadczenie Newslettera następuje poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail lub wiadomości SMS na numer telefonu podany przez Klienta podczas zapisu na Newsletter.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Newsletter mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego

 Wcześniejsze wersje dokumentu poniżej.

Pobierz Regulamin Newsletter obowiązujący do 2022.03.02