Darmowa dostawa dla zamówień o wartości powyżej 199 zł.

Darmowa dostawa nie obejmuje przesyłek wielkogabarytowych.

Więcej o dostawie
30 dni na darmowy zwrot od daty dostarczenia przesyłki. Sprawdź jak dokonać zwrotu
Większość produktów wysyłamy do 24h.

Czas realizacji zamówienia różni się w zależności od wybranej metody dostawy.

Sprawdź szczegółowe informacje
Przełącznik nawigacyjny

Wpisz wyszukiwaną frazę, by zobaczyć podpowiedzi.

Regulamin akcji promocyjnej „Milionowy Klient” w Sklepie Internetowym („Regulamin”)

 

Regulamin przeznaczony jest wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu obowiązujących w Polsce przepisów prawa i reguluje zasady konkursu w ramach sklepu internetowego www.sportano.pl,.

 

I.          POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady udziału w akcji promocyjnej „Milionowy Klient” w Sklepie Internetowym. Jego celem jest stworzenie jasnych, bezpiecznych i uczciwych relacji między uczestnikami transakcji. Regulamin zawiera m.in. istotne informacje na temat praw i obowiązków Klienta oraz Sprzedawcy.
 2. Pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w Regulaminie mają znaczenie, jakie nadaje im Regulamin Serwisu Internetowego dostępnego pod linkiem   https://sportano.pl/regulamin, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu. Jeżeli pojęcia pisane wielką literą zostały zdefiniowane i w Regulaminie jak i w Regulaminie Sklepu Internetowego, na potrzeby Regulaminu pierwszeństwo ma definicja pojęcia wynikająca z Regulaminu.
 3. Uczestnictwo w akcji promocyjnej „Milionowy Klient”  jest dobrowolne. Uczestnikiem Konkursu może być jedynie Konsument nie będący pracownikiem Organizatorem ani członkiem rodziny tej osoby. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, a także osoby pozostające z ww. osobami w stosunku przysposobienia.

 

II.            DEFINICJE

 1. Akcja promocyjna- akcja promocyjna „Milionowy Klient” w Sklepie Internetowym Organizatora uregulowana niniejszym Regulaminem.

   

 2. Milionowy Klient – Klient Sklepu internetowego Organizatora, który dokonał zakupu co najmniej jednego Produktu w Sklepie internetowym Organizatora jako milionowy Klient licząc od momentu rozpoczęcia działalności sklepu internetowego Organizatora i nie skorzysta z Ustawowego prawo odstąpienia, lub Umownego prawa do odstąpienia.

   

 3. REGULAMIN – niniejszy Regulamin akcji promocyjnej „Milionowy Klient” w Sklepie Internetowym.

   

 4. Nagroda- bon na zakupy Sklepie internetowym Organizatora o wartości 7 000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) brutto.

   

 5. Organizator – SPORTANO.COM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Wrocławska 17B/15-16, 65-427 Zielona Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, kapitał zakładowy 10.050.000,00 zł, adres strony internetowej: www.sportano.pl, adres poczty elektronicznej: kontakt@sportano.pl, numer telefonu: +48 68 413 90 20. (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).

 

III.          KOMISJA KONKURSOWA 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”).

   

 2. W skład Komisji wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora. 

 

IV.         Zasady Akcji promocyjnej

 1. Akcja promocja rozpoczyna się dnia 31.05.2024 roku i trwa do momentu wyłonienia zwycięzcy Akcji promocyjnej.
 2. Akcja promocyjna polega na udzieleniu Nagrody pierwszemu milionowemu Klientowi, który w okresie trwania Akcji promocyjnej:

  a.  spełni łącznie warunki określone w Regulaminie, oraz 

  b.  dokona zakupu co najmniej jednego Produktu w Sklepie internetowym Organizatora jako milionowy Klient licząc od momentu rozpoczęcia działalności Sklepu internetowego Organizatora, oraz

  c.  nie skorzysta z Ustawowego prawo odstąpienia, lub Umownego prawa do odstąpienia.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny ani na inne nagrody rzeczowe.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w celu potwierdzenia, że uczestnik jest Milionowym Klientem. 
 5. Zwycięzca wygrywa jedną Nagrodę. Jeden uczestnik może wygrać w Akcji promocyjnej jeden raz podczas całego okresu trwania wskazanym w ust 1 powyżej.
 6. Zasady Akcji promocyjnej opisanie w niniejszym Regulaminie nie łącza się z innymi promocjami w Sklepie internetowym.

 

V.       Ogłoszenie wyników

 1. Zwycięzca Akcji promocyjnej wyłoniony przez Komisję zostanie powiadomiony o wygranej drogą elektroniczną na adres e-mail podany podczas dokonywania zakupu w terminie 31 dni od daty zakupu Produktu o którym mowa w punkcie IV podpunkt 2 niniejszego Regulaminu.

   

 2. W następstwie otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust.1 powyżej, zwycięzca wyłoniony przez Komisję zobowiązany jest do wysłania w terminie 7 dni, na adres email: kontakt@sportano.pl (w tytule wiadomości należy umieścić: „Milionowy Klient”) w wiadomości następujących informacji: imię i nazwisko, numer PESEL, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres email, a także urząd skarbowy właściwy dla zwycięzcy wyłonionego przez Komisję.

   

 3. Nagroda zostanie przesłana na wskazany adres w formie przesyłki kurierskiej lub pocztowej. 

   

 4. W przypadku, gdyby okazało się, że zwycięzca nie spełnia wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, zostanie on wykluczony, a nagroda powróci do Organizatora i zostanie wykorzystania do wyłonienia innego zwycięzcy. 

   

 5. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 

   

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy o wygranej z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy, w szczególności w przypadku podania przez zwycięzcę błędnych danych kontaktowych lub z innych powodów, leżących po stronie zwycięzcy.

   

 7. Klient zobowiązany do podania prawidłowych i aktualnych danych w momencie zakupu Produktu.

 

VI.    Reklamacje 

 1. Reklamacja związana z Akcją promocyjną może zostać złożona przez Klienta w szczególności pisemnie na adres: SPORTANO.COM Sp. z o.o. ul. Nowy Kisielin – Innowacyjna 15, 66-002 Zielona Góra lub za pośrednictwem poczty e-mail: kontakt@sportano.pl. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail Uczestnika oraz dokładny opis, uzasadnienie reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora. 

   

 2. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę otrzymania reklamacji przez Organizatora. 

   

 3. Reklamacje dotyczące Promocji Klienci powinni zgłaszać w trakcie okresu Promocji lub po jej zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni. 

   

 4. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona przez Organizatora o rozstrzygnięciu reklamacji za pomocą listu poleconego lub za pomocą przesłania wiadomości e-mail.

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Nabywcy i Użytkownika są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w rozumieniu Aktów Prawnych. Podanie danych osobowych przez Nabywcę i Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej.

   

 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności i Cookies.

 

VIII. ZMIANA REGULAMINU

 1. Sprzedawca ma prawo dokonania zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednego z poniżej wskazanych ważnych powodów (katalog zamknięty):

  a.    zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na prawa i obowiązki określone w Regulaminie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów; lub

  b.    zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi; lub

  c.    zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem; lub

  d.    zmiana zakresu lub sposobu świadczenia usług przez podmioty współpracujące z Sprzedawcą poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez te podmioty dotychczasowych funkcjonalności lub usług, wpływające na prawa i obowiązki określone w Regulaminie.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu Internetowego (https://sportano.pl).
 3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany Regulaminu nie wpływają na zakres uprawnień nabytych przez Użytkowników.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 31.05.2024 roku

   

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz postanowienia Regulamin Serwisu Internetowego dostępnego pod linkiem https://sportano.pl/regulamin.

   

 3. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem. Treść Regulaminu jest udostępniana bezpłatnie w ramach Sklepu Internetowego.