• Darmowa dostawa
  • 30 dni na zwrot
  • Wysyłka w 24 h
Przełącznik nawigacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO W RAMACH PROJEKTU PLAŻA

1.     Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) (dalej „RODO”), administratorem Twoich danych osobowych jest SPORTANO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Wrocławska 17B/15, 65-427 Zielona Góra), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowy Rejestr Sądowy, pod numerem KRS 0000896178, NIP 9731077223, REGON 388722422, BDO 000550240, , kapitał zakładowy 1.005.000,00 PLN, adres strony internetowej: www.sportano.pl, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48 68 413 90 20 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) (dalej: „Administrator”).

2.     Gdy jakieś pojęcie w ramach niniejszej klauzuli pisane jest z wielkiej litery, zastosowanie mają definicje określone w regulaminie, dostępnym pod następującym adresem internetowym: https://sportano.pl/regulamin-projekt-plaza

3.     W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: [email protected]

4.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia Umowy.

5.     Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) W związku ze składaniem Zamówień lub pobraniem Kuponu oraz zawarciem Umowy, tj. w celu:

i.     wydania Kuponu, realizacji Twojego Zamówienia oraz zawartej Umowy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania Umowy zawartej z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

ii.     rozliczenia Twojego Zamówienia oraz zawartej Umowy, w tym wystawienie oraz przechowywanie dokumentów dotyczących sprzedaży, rozpatrywanie reklamacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja obowiązków nałożonych na Administratora przez przepisy prawa, w tym obowiązków księgowych i podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

b) W przypadku udziału w Opinii w ramach Umowy - po wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowej, Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu kierowania do Ciebie treści marketingowych, w tym Opinii. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest niezbędność do wykonania zawartej z Administratorem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

c) Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych, analitycznych i statystycznych, a także dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

d) Podane przez Ciebie dane osobowe w związku z nawiązaniem kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub formularza kontaktowego są przetwarzane przede wszystkim w celu obsługi Twojego zapytania i udzielenia odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

e) Twoje dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu prowadzenia działań marketingowych (niezależnie do Opinii), analitycznych i statystycznych, a także dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6.     Najczęściej, przetwarzamy dane osobowe pochodzące bezpośrednio od Ciebie, Możemy jednak otrzymać Twoje dane osobowe od osoby, która skorzystała z Formularza i przykładowo dokonała Zamówienia na Twoją rzecz lub podała nam Twoje dane osobowe w inny sposób. W takiej sytuacji Administrator pozyskuje następujące kategorie danych osobowych jak: imię i nazwisko; adres; dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej.

7.     W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania, Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez różny okres. Dane osobowe zebrane w celach zawarcia i wykonania Umowy będą przetwarzane przez okres trwania Umowy, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych osobowych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa – w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. Twoje dane osobowe udostępnione w ramach kontaktu z nami, będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

8.     Administrator może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, z którymi współpracuje w ramach Platformy, a także które wspierają Administratora w realizacji Umowy. Mogą to być dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, Instruktorzy, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą, przedsiębiorstwa, które udzielają wsparcia w komunikacji z klientami i realizacji kampanii marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane także spółkom z grupy kapitałowej, do której należy Administrator.

9.     Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

10.  Twoje dane osobowe są co do zasady przetwarzane w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”). Jednakże Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza EOG, w którym podmiot współpracujący z Administratorem utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych osobowych przy współpracy z Administratorem. W przypadku takiego przekazania danych osobowych, będzie ono następowało tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem usług przez te podmioty na rzecz Administratora. Administrator stosuje odpowiednie lub właściwe zabezpieczenia – możesz uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informacje o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem.

11.  Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do:

a) dostępu do danych osobowych takiej osoby;

b) żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania danych osobowych takiej osoby;

c) usunięcia danych osobowych takiej osoby;

d) przenoszenia danych osobowych takiej osoby, które dostarczyła Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie                   zgody lub na podstawie niezbędności do wykonania umowy, np. do innego administratora;

e) cofnięcia zgody (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda) w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez                             Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych                       przez Administratora  lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu;

g) wniesienia skargi do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).